“ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” สนับสนุนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

29 มิถุนายน 2566

DGA พัฒนา "ระบบท้องถิ่นดิจิทัล" ส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ระบบท้องถิ่นดิจิทัล ที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความโปร่งใส และความรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ในการให้บริการต่างๆ ตลอดจนได้นำเสนอแผนงานพัฒนาในอนาคตที่จะต่อยอดการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

“ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” สนับสนุนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

“ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” สนับสนุนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

“ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” สนับสนุนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

“ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” สนับสนุนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

“ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” สนับสนุนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

“ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” สนับสนุนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

“ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” สนับสนุนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน