โครงการชลประทานปราจีนบุรี

13 มี.ค. 2566 | 09:00 น.

โครงการชลประทานปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 มอบหมายให้ นางสาวสมบูรณ์ ช้อนทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

1.ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

2.นโยบาย แผนงาน และโครงการที่มีผลต่อพื้นที่ศึกษา

3.แนวคิดเบื้องต้นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม

4.ผังทางเลือกในการวางและจัดทำผังเมืองรวม

เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผังเมืองรวมชุมชนศรีมโหสถ รับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม โดยมี ดร.พัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี