2 ทศวรรษ ‘HBA’ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านของไทย

30 พ.ค. 2567 | 01:30 น.

กว่า 2 ทศวรรษ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builders Association : HBA) กับการขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างและบริการ บริษัทรับสร้างบ้านของไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “รับสร้างบ้าน จะเป็นมืออาชีพที่ผู้บริโภควางใจ” เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพดี และเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยสมาคมฯ ดำเนินงานตามแผนการยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้าน ในปี 2566-2568 ผ่านกลยุทธ์หลักสำคัญคือการยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในระดับประเทศ พร้อมตอกยํ้าและสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการที่มีคุณภาพของบริษัทธุรกิจรับสร้างบ้านในการรับรู้ของผู้บริโภค
 

นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
 

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนสมาคมฯ ไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ รวมถึงการปรับตัวภายใต้กฎกติกาโลกใหม่ เมกะเทรนด์รักษ์โลก เพื่อรับมือพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
 

ในด้านการตลาดและสร้างแบรนด์องค์กร สมาคมฯ เร่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัทรับสร้างบ้าน ผ่านกิจกรรรมการตลาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง ได้แก่ “รับสร้างบ้านและวัสดุ Focus” ในช่วงต้นปี และ “รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo” ในช่วงปลายปี ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภคที่วางแผนสร้าง อาทิเช่น แบบบ้าน และราคาบ้านที่ได้รับความนิยม ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาต่อยอดในการพัฒนาแบบบ้านใหม่ และกลยุทธ์การตลาดให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี
 

2 ทศวรรษ ‘HBA’ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านของไทย
 

นอกจากนี้ ได้จัดทำ “มาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน” เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงานและความเข้าใจด้านคุณภาพที่ตรงกันระหว่าง “บริษัทรับสร้างบ้าน” กับ “ผู้บริโภค” โดยสมาคมฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวมพันธมิตรภาคส่วนวิชาการ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันศึกษาและดำเนินการจัดทำ “มาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย” ขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการทำงานให้แก่สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
 

2 ทศวรรษ ‘HBA’ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านของไทย
 

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีของการทำงานร่วมกัน ทั้งสมาคมฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนามาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของการก่อสร้างบ้านให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับงานก่อสร้างบ้าน โดยศึกษาปัญหาของงานก่อสร้างบ้านจากกรณีศึกษาของสมาชิกสมาคม จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการรวบรวมรูปแบบมาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้าง และมาตรฐานการทำงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเข้าสู่ส่วนของการจัดทำร่างมาตรฐานตามกรอบแนวคิดตามหลักการประกันคุณภาพ รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสมาชิก โดยการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ

จากภาพรวมการทำงานของสมาคมฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานและบริการ การส่งเสริมด้านการตลาด ไปจนถึงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ทางธุรกิจและเทคโนโลยีให้แก่บริษัทรับสร้างบ้าน เป็นการส่งเสริมและผลักดันในทุกมิติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดถึงมือผู้บริโภค
 

2 ทศวรรษ ‘HBA’ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านของไทย
 

ขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทรับสร้างบ้านที่จะรุกตลาดอย่างเต็มที่สอดรับกับแนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 2 ของปีนี้ที่คาดว่าจะมีความคึกคักอย่างมากจากกำลังซื้อในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเรียลดีมานด์ และแรงกระตุ้นจากมาตรการ “สร้างบ้านลดหย่อนภาษี ล้านละหมื่น” ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ปลูกสร้างบ้านใหม่ ดำเนินการเซ็นสัญญาและเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 9 เมษายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้บริโภคที่สร้างบ้านจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีในปีภาษีถัดไปนับจากปีที่ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ 
 

2 ทศวรรษ ‘HBA’ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านของไทย
 

กว่า 2 ทศวรรษของการเดินทาง HBA มุ่งมั่นกับการสร้างมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านของไทย พร้อมยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างและบริการ เพื่อผู้บริโภคมีบ้านที่ตรงใจ ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน