พัฒนาพื้นที่ EEC ให้มีศักยภาพเพิ่มสิทธิพิเศษการค้าการลงทุน

24 ต.ค. 2565 | 02:00 น.

พัฒนาพื้นที่ EEC ให้มีศักยภาพเพิ่มสิทธิพิเศษการค้าการลงทุน

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ที่ต่อยอดจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นไปยัง 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้มีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีพร้อมสรรพ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงที่ทำให้สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังพื้นที่ EEC ได้ภายในเวลาไม่ถึง 60 นาที โดยมีการเชื่อมต่อสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของไทย ทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว รวมถึงเพื่อดึงดูดนักลงทุนจาก 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ไทยยังมีเป้าหมายในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาพื้นที่ EEC ในจังหวัดระยองให้เป็น "เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)" ซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เป็นต้น

พัฒนาพื้นที่ EEC ให้มีศักยภาพเพิ่มสิทธิพิเศษการค้าการลงทุน

พัฒนาพื้นที่ EEC ให้มีศักยภาพเพิ่มสิทธิพิเศษการค้าการลงทุน

ที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายมากมายในการดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้มาลงทุนใน EEC ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมทักษะความรู้ ให้แรงงานไทยมีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่นักลงทุน เช่น การลดภาษี การครอบครองที่ดิน และการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเข้าไทย และในการประชุม APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จะมีการต้อนรับเหล่าผู้นำจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่สนใจมาเยี่ยมชมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโอกาสของไทยในการแสดงศักยภาพให้ชาวต่างชาติรับรู้ว่า การลงทุนในไทยนั้นมีความน่าสนใจ คุ้มค่า และได้รับประโยชน์อย่างมาก