svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เครือซีพีร่วมภูมิใจ “แม็คโคร” และ “ซีพีเอฟ” คว้ารางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards”

07 พฤศจิกายน 2565

เครือซีพีร่วมภูมิใจ “แม็คโคร” และ “ซีพีเอฟ” คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ รางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards”ต้นแบบส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมศักยภาพสตรี

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่ง สหประชาชาติ หรือ UN Women (ยูเอ็นวีเม็น) ร่วมกับสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (The EU Delegation to Thailand) กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย  (The Department of Foreign Affairs and Trade) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย(Global Compact Network Thailand) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (Federation of Thai Capital Market Organization) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation of Thai SME Association) และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและ วิชาชีพสากล (BPW International)  ประกาศรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” รางวัลหนึ่งเดียวในไทยและเอเชียแปซิฟิก ที่เฟ้นหาธุรกิจต้นแบบที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการส่งเสริมศักยภาพสตรี ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ..65 ที่ผ่านมา

โดยมีการมอบรางวัลใน 6 สาขา ได้แก่ 1.รางวัลผู้นำองค์กรที่สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ (Leadership Commitment) 2.รางวัลสถานประกอบการที่มีความหลากหลายทางเพศ (Gender-inclusive Workplace) 3.รางวัลนโยบายการตลาดที่คำนึงถึงประเด็นเพศภาวะ (Gender-responsive Marketplace) 4.(Community Engagement & Partnerships 5.Transparency & Reporting)  และ 6.Youth Leadership for Generation Equality เป็นรางวัลสาขาพิเศษในปีนี้ที่จะมอบให้กับผู้นำองค์กรที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีที่มีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน ตลาด และ / หรือชุมชน  ในการนี้พบว่าบริษัทในเครือซีพีได้รับรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ในสาขา สถานประกอบการที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ Gender-inclusive Workplace โดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชนะเลิศ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร บมจ.สยามแม็คโคร และนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วยเป็นตัวแทนบริษัทเครือฯ รับรางวัลดังกล่าวจาก นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies – AIMC) ทั้งนี้แม็คโครซึ่งได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอีกด้วย

เครือซีพีร่วมภูมิใจ “แม็คโคร” และ “ซีพีเอฟ” คว้ารางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards”

เครือซีพีร่วมภูมิใจ “แม็คโคร” และ “ซีพีเอฟ” คว้ารางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards”

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เครือซีพีรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทในเครือฯ ได้แก่ ซีพีเอฟและแม็คโครได้รับรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมเคารพและยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลาย (Diversity and Inclusion – D&I) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือซีพีสู่ปี 2573 ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  โดยทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้หญิงในองค์กรมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ด้วยเพราะกลุ่มธุรกิจในเครือซีพีมีอยู่หลายกลุ่มอุตสาหกรรมครอบคลุม 22 ประเทศทั่วโลกทำให้มีพนักงานที่มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ทำงานอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอายุ เชื้อชาติ ศาสนา รวมไปถึงเพศสภาพ ดังนั้นเครือฯจึงได้มีนโยบายแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่เลือกปฏิบัติให้กับพนักงานทุกเพศและทุกระดับ อย่าง ซีพีเอฟบริษัทเครือซีพีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้มีการจัดตั้งชมรม LGBTQ+ และการจัดตั้งห้องนมแม่ เป็นต้น ทั้งนี้เครือซีพีและบริษัทในเครือฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญทางด้านหลักสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

“เครือซีพีและบริษัทในเครือฯ ตระหนักดีว่าทุกคนในองค์กรล้วนมีศักยภาพพร้อมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้าง “มูลค่าและคุณค่าในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการที่บริษัทในเครือฯได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นใกนารขับเคลื่อนนโยบาย D&I และยังเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรต่างๆ ตระหนักและให้ความสำคัญในการออกนโยบายด้วยการปฏิบัติกับทุกคนต้องไม่เพียงมองแต่เรื่องเพศสภาพ แต่ต้องวางแนวปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมที่จะนำความสามารถมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้คนในสังคมต่อไป นางสาวพิมลรัตน์ กล่าว”

เครือซีพีร่วมภูมิใจ “แม็คโคร” และ “ซีพีเอฟ” คว้ารางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards”

เครือซีพีร่วมภูมิใจ “แม็คโคร” และ “ซีพีเอฟ” คว้ารางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards”

ด้าน นางสาวเสาวลักษณ์  ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผู้บริหารและพนักงานแม็คโครรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ UN Women 2022 Thailand WEPs Awards สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ เป็นการตอกย้ำว่าแม็คโครได้เดินตามนโยบายของเครือซีพีในเรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมการยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้แม็คโครได้มีแนวปฏิบัติในการเปิดกว้างและให้โอกาสพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การฝึกอบรมเสริมศักยภาพ การไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ  รวมไปถึงสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้มีความสุข โดยแม็คโครได้นำนโยบายของเครือซีพีมาสร้างคุณค่าให้กับพนักงานรู้สึกว่าภูมิใจและมีความกตัญญูที่ได้มาทำงานในบริษัทของเครือซีพี ทั้งนี้การได้รับรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้สถานที่ทำงานต่างๆเปิดโอกาสให้พนักงาน โดยเฉพาะเพศหญิงให้ได้มีโอกาสนำศักยภาพมาใช้ในการทำงานได้อย่างเท่าเทียมกัน

 

สำหรับรางวัล UN Women2022 Thailand WEPs Awards แบ่งเป็น6 สาขาๆ ละ 3 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสอง รวม 18 รางวัล ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งนี้ภาคธุรกิจที่ได้รับรางวัล WEPs Awards ถือเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทขององค์กรเอกชนในด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ ภายใต้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ Women's Empowerment Principles (WEPs) ที่ประกอบด้วยกรอบปฏิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ7 ประการ ในการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมในสถานที่ทำงาน ตลาดสินค้า และชุมชน รวมทั้งยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้นําธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีและช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง อีกทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม