ไทยออยล์รับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2564

29 ก.ย. 2564 | 01:35 น.

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบ ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2564 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบ ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2564 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยไทยออยล์ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการผลิต 3 โครงการ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 16,593.293 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) นอกจากนี้ บริษัท ท็อปเอสพีพี จํากัด บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ยังได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมขนาด 239 เมกะวัตต์ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 310,358 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) อีกด้วย

กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มไทยออยล์ (QSHE - Energy - CSR Policy) เป็นกรอบในการดำเนินงาน ทั้งยังมีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและกำหนดกลยุทธ์ “Clean and Green Strategy” ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) การลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Business) และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Revenue Growth) เพื่อผลักดันการดำ เนินธุรกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Towards Green Economy) และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน