กรมชลฯ กางแผนโปรเจ็กต์อ่างเก็บน้ำระนอง หวังดันรายได้ภาคเกษตรพุ่ง

22 ก.พ. 2567 | 04:45 น.

กรมชลฯ กางแผนโปรเจ็กต์อ่างเก็บน้ำระนอง เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

“จังหวัดระนอง” เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและลาดลงสู่ทะเล ก่อให้เกิดแม่น้ำลำคลองสายสั้นๆ และมีความลาดชันสูง ทำให้ช่วงฤดูฝนมวลน้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ อีกทั้งในช่วงฤดูแล้งเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำลำคลองสายต่างๆ ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำทำเกษตร อุปโภค-บริโภคได้ ซึ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่เกษตรกรรมและราษฎรเป็นอย่างมาก ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลงไปแล้ว จากที่ กรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บ

หาดส้มแป้นตั้งอยู่ หมู่บ้านทอนเรียน ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่กักเก็บน้ำได้ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองระนอง เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากได้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดระนอง เป็นแหล่งประมงน้ำจืด และแหล่งขยายพันธุ์ปลา ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

กรมชลฯ กางแผนโปรเจ็กต์อ่างเก็บน้ำระนอง หวังดันรายได้ภาคเกษตรพุ่ง

 

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังมีแผนดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งให้ชาวบ้านได้มีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร อย่างมั่นคงในระยะยาว อีก 9 โครงการ อาทิ

1.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำจืด อ.กระบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุ 9.65 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 10,000 ไร่ เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในเขต อ.กระบุรี โดยจะมีประชากรได้รับประโยชน์ถึง 15,000 คน และยังช่วยชะลอน้ำป่าไหลหลากได้อีกด้วย

ส่วนโครงการที่ 2 เป็น อ่างเก็บน้ำคลองเคียนงาม ในพื้นที่บ้านตะเคียนงาม ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้ 19.96 ล้าน ลบ.ม., พื้นที่รับประโยชน์ 32,000ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ บางหิน ม่วงกลาง และกะเปอร์ นับว่า เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม ทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางหิน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา และอุทยานแห่งชาติแหลมสน ได้อีกด้วย

ถัดมา 3. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจั่น หมู่ 8 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี เก็บกักน้ำได้ 26 ล้าน ลบ.ม. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 25,000 ไร่ มีราษฎรรับประโยชน์ประมาณ 5,000 ครัวเรือน ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด สร้างรายได้เสริมให้ชุมชน รวมทั้งสามารถช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้อีกด้วย

4.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองละอุ่น หมู่ 4 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้ 15.271 ล้าน ลบ.ม. ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงกว่า 45,000 ไร่ ทั้งยังสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย

5.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัน ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 12 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนครอบคลุมพื้นที่ 18,000 ไร่ มีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า 3,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมทั้งช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัย

6.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระบุรี ต.น้ำจืด อ.กระบุรี เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้ 15 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 17,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และแหล่งเพาะพันธุ์น้ำจืด สร้างรายเสริมให้ราษฎรกว่า 5,000 ครัวเรือน

7.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางริ้น หมู่ 2 ต.บางริ้น อ.เมือง ความจุ 26 ล้าน ลบ.ม. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภค การเกษตร ให้แก่พื้นที่รับประโยชน์ 16,000 ไร่ มีราษฎรรับประโยชน์ประมาณ 4,000 ครัวเรือน

8. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะเปอร์ หมู่ 4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ ความจุ 43 ล้าน ลบ.ม. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตรพื้นที่กว่า 15,000 มีราษฎรรับประโยชน์ประมาณ 5,000 ครัวเรือน ทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้อีกด้วย

9. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกำพวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านสุขสำราญ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ ความจุ 8.02 ล้าน ลบ.ม. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยให้เกษตรกรพื้นที่กว่า 11,000 ไร่ มีน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

ปิดท้าย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งตาพล หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งตาพล ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์จำนวนประชากร 1,131 คน เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับเกษตรกรรมฤดูฝนประมาณ 1,800 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 1,200 ไร่

อย่างไรก็ดีหากดำเนินการตามแผนงานโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะทำให้ชาวระนอง และจังหวัดใกล้เคียง มีน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองด้วย นับเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดระนองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต