“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ส่งต่อ “มรดกไทย” สู่ “มรดกโลก”

27 มี.ค. 2567 | 07:10 น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับไทยเบฟเวอเรจ และภาคีเครือข่าย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จัดงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ภายใต้แนวคิด “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 พร้อมกันทั้ง 4 ภาค 6 จังหวัด หนุนพลัง Soft Power ส่งต่อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” สู่ “มรดกโลก”

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ส่งต่อ “มรดกไทย” สู่ “มรดกโลก”

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พันธมิตรท่าน้ำ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมฉลองปีใหม่ไทยในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีงาม ที่ถูกกล่าวขานจากทั่วโลกของพลัง Soft Power สู่การเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” อันทรงคุณค่าของโลก และเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะเดินทางมาร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของวิถีความเป็นไทย เพื่อก้าวข้ามปีใหม่ไทยอย่างงดงาม ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนให้งานสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

 

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 9 นี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาวไทย จะได้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม และคงความเป็นอัตลักษณ์ของความดีงามก้าวข้ามปีใหม่ไทย กับความภาคภูมิใจในการจัดงาน“สงกรานต์ดีงามอย่างไทย” ของพลัง Soft Power ไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยองค์การยูเนสโก ในนามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการจัดงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ขอชื่นชม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นหัวเรือหลักในการริเริ่มการจัดงานเพื่อสืบสานประเพณี อันดีงาม นี้มาตั้งแต่ปี 2558 รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดีๆ เช่นนี้มาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นงานสงกรานต์ต้นแบบได้อย่างงดงามของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในมิติต่างๆ เช่นการสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเก็บกลับรีไซเคิล การเชื่อมโยงต่อยอดเครือข่ายแห่งความยั่งยืนให้กับชุมชน ช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่ “การเติบโตอย่างทั่วถึง อย่างสมดุล และอย่างยั่งยืน” ที่จะตอกย้ำภาพลักษณ์อันดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติได้อย่างยั่งยืน

 

นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 

ด้านนายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในนามของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 9 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีดีงามของไทยในสถานที่ที่มีความสำคัญกับชาวพุทธ ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เข้าวัด ทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ไทย ด้วย ไทยเบฟ ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกอันทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทย ให้ยังคงความดีงามอย่างยั่งยืน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยสืบไป

พร้อมต่อยอดความสำเร็จของการจัดงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” เพื่อ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” พร้อมตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้มีความยั่งยืน สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ด้วยการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทยไปสู่สากล

 

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ส่งต่อ “มรดกไทย” สู่ “มรดกโลก”

 

สำหรับงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ …วิถีไทย” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 โดยจัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร บนแลนด์มาร์คที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ท่าศาลเจ้ากวนอู ฯลฯ ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น เพื่อตอกย้ำสงกรานต์ร่วมสมัยที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ Soft Power สู่การเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” อันทรงคุณค่าของโลก ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอันสร้างความภูมิใจให้คนไทย

 

นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”

 

ขณะที่นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” กล่าวว่า งาน Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย จัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ 2558 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ที่มาเที่ยวชมงานอย่างคึกคักทุกพื้นที่ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ มาโดยตลอด จนเกิดเป็นกระแส “Soft Power” ทำให้ “งานสงกรานต์ในประเทศไทย” เป็น Festival ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเทศกาลสงกรานต์ไทย

ในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” ให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ร่วมสนุกอย่างดีงามก้าวข้ามปีใหม่ไทยไปด้วยกัน กับกิจกรรมมากมาย อาทิ ตักบาตรทางน้ำ ที่จะจัดขึ้น ณ คลองโอ่งอ่าง การแห่พระพุทธรูปประจำพระอารามทางน้ำจาก 5 พระอารามหลวง ลอดอุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด ช้อปสินค้าชุมชนในตลาดโบราณ และมหรสพความบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึง ภาคเหนือ จัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน ภาคใต้ จัดที่ จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ทั่วประเทศ

การจัดงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ยังคงสานต่อกิจกรรมดีงามด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเก็บ กลับ รีไซเคิล กิจกรรม “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” เพื่อเสริมสร้างทักษะ และฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี หวงแหนในชุมชนบ้านเกิด และบอกเล่าสถานที่สำคัญ รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาเที่ยวภายในงาน พร้อมลัดล่องเรียนรู้เกร็ดเรื่องราวย่านวิถีเก่า ผ่านการล่องเรือ และ เดินชม ย่านชุมชนเก่าสัมผัสมนต์เสน่ห์เรื่องเล่าของวันวานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปมงคล และรดน้ำดำหัวตามประเพณีโบราณด้วยน้ำอบไทยตำรับชาววัง และ ดอกไม้มงคล เก็บภาพที่ระลึกสุดประทับใจกับฉายานิติกร รวมถึงการจัดเทศกาลอาหารมงคลทั้ง 4 ภาค

 

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ส่งต่อ “มรดกไทย” สู่ “มรดกโลก”

 

ความพิเศษของงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ในปีนี้คือการขยายพื้นที่จัดงานมาที่ “คลองโอ่งอ่าง” ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Landmark การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ของพื้นที่การท่องเที่ยวต้นแบบในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape Improvement Project) ที่การันตีด้วยรางวัล Asian Townscape Awards จาก UN-Habitat Fukuoka ที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตย่านการค้าเก่าแก่ ผสมผสานพหุวัฒนธรรมไทย มอญ จีน อินเดีย และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พายเรือคายัคสุด Exclusive กับทริปเจาะเวลาหาอดีตสัมผัสมนต์เสน่ห์ของวิถีชุมชนริมน้ำสมัยรัชกาลที่ 1 กับเรื่องเล่าสองฟากฝั่งตั้งแต่ป้อมพระสุเมรุจนถึงสะพานวัดบพิตรพิมุข ดื่มด่ำบรรยากาศสุดชิล ชม ชิม ช้อป อิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารเด็ดเจ้าดังมากมาย ตลอดสองฝังคลอง เช็คอินจุดถ่ายภาพ ที่คุณไม่ควรพลาด และขอเชิญชวนร่วมตักบาตรทางน้ำ สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงวัยที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วย

นับเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จากการผสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ ตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย จากพลัง Soft Power สู่การเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และการเป็น Landmark การท่องเที่ยวระดับโลก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : Water Festival Thailand

 

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ส่งต่อ “มรดกไทย” สู่ “มรดกโลก”