"เศรษฐา” เซ็นแบ่งงานใหม่ 5 ที่ปรึกษานายกฯ หลังตั้ง "วิษณุ" ดูด้านกฎหมาย

30 พ.ค. 2567 | 11:46 น.

เปิดคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุด “เศรษฐา ทวีสิน” แบ่งขอบเขตงานที่ชัดเจนของ “5 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี” ชัยเกษม นิติสิริ - พิชัย นริพทะพันธุ์ - สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ - ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร และพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก หลังจากดึง "วิษณุ เครืองาม" นั่งที่ปรึกษา ดูงานด้านกฎหมาย

วันที่ 30 พ.ค. 67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามใน “คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 206/2567" เรื่อง มอบหมายงานให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 274/2566 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 และคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 280/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ราย นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มีขอบเขตงานที่ชัดเจน จึงมีคำสั่งมอบหมายงานให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

นายชัยเกษม นิติสิริ

1.นายชัยเกษม นิติสิริ

 • มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ กระบวนการยุติธรรม และการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

2.นายพิชัย นริพทะพันธุ์

 • มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบายและการดำเนินงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ การเงินและการคลัง พลังงาน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

นายพิชัย นริพทะพันธุ์

3.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

 • มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
 • ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

4.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

 • มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบายและการดำเนินงานตามนโยบายการกระจายอำนาจ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
 • ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

 

5.พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

 • มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบายและการดำเนินงานตามนโยบายด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการกีฬา
 • ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

6.การปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติดังนี้

 • ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนตามที่เห็นสมควร ในกรณีจำเป็นจะหารือกับที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปัญหาร่วมกันเป็นคณะบุคคลก็ได้
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจทำงานในเชิงรุกโดยการเสนอแนะ หรือทำงานในเชิงรับโดยพิจารณาปัญหาตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายก็ได้ เมื่อได้ผลการพิจารณาอย่างใด และประสงค์จะให้คำแนะนำ หรือเสนอข้อมูลใดต่อนายกรัฐมนตรี ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคำนึงถึงกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเน้นการทำงานด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และประหยัด

เพื่อให้การประสานการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่พาหนะในการเดินทางไปราชการ บุคลากร งบประมาณ และข้อมูลต่างๆ และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตลอดจนจัดให้ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดังกล่าวในการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

\"เศรษฐา” เซ็นแบ่งงานใหม่ 5 ที่ปรึกษานายกฯ หลังตั้ง \"วิษณุ\" ดูด้านกฎหมาย

\"เศรษฐา” เซ็นแบ่งงานใหม่ 5 ที่ปรึกษานายกฯ หลังตั้ง \"วิษณุ\" ดูด้านกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ “คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 206/2567" เป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ต่อเนื่องหลังจาก นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/2567 เรื่อง การแต่งตั้งนายวิษณุ เครืองาม เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 

 

\"เศรษฐา” เซ็นแบ่งงานใหม่ 5 ที่ปรึกษานายกฯ หลังตั้ง \"วิษณุ\" ดูด้านกฎหมาย