ด่วน “พิชิต ชื่นบาน” ยื่นลาออกรมต.สำนักนายกฯ เซฟนายกฯเศรษฐา

21 พ.ค. 2567 | 08:40 น.

ข่าวด่วน “นายพิชิต ชื่นบาน” ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯแล้ว มีผลนับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เซฟนายกฯเศรษฐา ทวีสิน ระบุ ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง อันจะทำให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาล หลังถูก 40 สว.  ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอน

วันที่ 21 พฤษภาคม แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แล้ว 

ซึ่งขั้นตอนหลังจากการยื่นหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว จะส่งหนังสือลาออกไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับเหตุผลของการลาออก แหล่งข่าวระบุว่า นายพิชิตเขียนในจดหมายลาออกสรุปใจความได้ว่า ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง อันจะทำให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาล หลังจากถูกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 40 คน ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยถอดถอน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และตัวของนายพิชิต ออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (4) และ (5) ประเด็นว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีพฤติกรรมฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ด่วน “พิชิต ชื่นบาน” ยื่นลาออกรมต.สำนักนายกฯ เซฟนายกฯเศรษฐา

จากนั้นเวลา 15.45 น. เจ้าหน้าที่สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งภาพของนายพิชิต พรัอมหนังสือลาออกในกลุ่มไลน์ของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล โดยเนื้อหาของจดหมายลาออกระบุว่า 

ข้าพเจ้า นายพิชิต ชื่นบาน ตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอยืนยันชีวิตยึดมั่นในความบริสุทธิ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย เมื่อรับตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยความชอบตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ด่วน “พิชิต ชื่นบาน” ยื่นลาออกรมต.สำนักนายกฯ เซฟนายกฯเศรษฐา

ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ยืดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมเป็นที่สำคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนยังต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องหลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

แต่เมื่อมีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเชื่อมั่นโดยสุจริตแล้วว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการก็ตาม แต่เรื่องนี้ได้มีการพาดพิงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี หัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีที่มีความจำเป็นต้องเดินหน้าด้วยความต่อเนื่อง ข้าพเจ้าจึงไม่ยึดติดกับตำแหน่ง ในลักษณะยึดถือประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวม

ด่วน “พิชิต ชื่นบาน” ยื่นลาออกรมต.สำนักนายกฯ เซฟนายกฯเศรษฐา

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ให้ถือเป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่มีต่อนายกรัฐมนตรี "ข้าพเจ้า ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" เพื่อให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการลา พระเถรานุเถระ กรรมการมหาเถรสมาคม พระอาจารย์ที่เคารพนับถือ ข้าราชการ และประชาชน ที่ให้กำลังใจต่อข้าพเจ้ามาโดยตลอด นับแต่นี้ขอใช้โอกาสส่วนตัวทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาสืบต่อไปจนชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่