เปิด 25 ฐานความผิด-แรงจูงใจทางการเมือง นิรโทษกรรมสุดซอย ?

20 เม.ย. 2567 | 06:37 น.

เปิด 25 มูลฐานความผิด-แรงจูงใจทางการเมือง ติดหล่ม นิรโทษกรรม ม.112 รัฐบาลไม่ขอเป็นเจ้าภาพ-พรรคเพื่อไทยสงวนท่าที

รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ยังติดหล่มการเมือง-กับดักความขัดแย้งในอดีตตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งเสื้อเหลือง-เสื้อแดง ม็อบนกหวีด-ม็อบ 3 นิ้ว กลายเป็นตัวฉุดรั้งการบริหารงานเศรษฐกิจไม่ให้ไปถึงไหน

"แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล" ที่เป็น "ตัวเชื่อม" ระหว่างตึกไทยคู่ฟ้ากับสภาผู้แทนราษฎร รู้สึกหนักใจปมการนิรโทษกรรมที่เกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (ม.112) เป็นอย่างมาก พร้อมกับออกตัวว่า รัฐบาลจะไม่เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้และเมื่อถึงเวลาโหวตพรรคเพื่อไทยขอสงวนท่าที 

ล่าสุดคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมือง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้สรุป 25 มูลฐานความผิดที่เป็น “แรงจูงใจทางการเมือง” โดยครอบคลุมการกระทำความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2567 ดังนี้ 

 • การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) พ.ศ. 2548-2551
 • การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พ.ศ. 2550-2553 (รวมแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ นปก.)
 • การชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) พ.ศ. 2556-2557
 • การชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน

 

สำหรับ 25 มูลฐานความผิดที่เป็น “แรงจูงใจทางการเมือง” เบื้องต้น-รอกลั่นกรองอีกหลายชั้น ดังนี้  

1.ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  

 • ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามมาตรา 110 มาตรา 112 
 • ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา 113 (1) หรือ (2) มาตรา 114 (เฉพาะการตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ) มาตรา 116 มาตรา 117 มาตรา 118 
 • ความผิดเกี่ยวกับก่อการร้าย ตามมาตรา 135/1 (2) หรือ (3)  มาตรา 135/2 มาตรา 135/3 
 • ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 136 มาตรา 137 มาตรา 138 มาตรา 139 มาตรา 140  
 • ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ตามมาตรา 191 มาตรา 198 
 • ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ตามมาตรา 206 มาตรา 208 
 • ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามมาตรา 209 วรรคหนึ่ง มาตรา 210 ถึงมาตรา 214 มาตรา 215 วรรคหนึ่ง มาตรา 216 
 • ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามมาตรา 217 ถึง มาตรา 220 มาตรา 221 มาตรา 225 มาตรา 226
 • ความผิดต่อชีวิต มาตรา 289 
 • ความผิดต่อร่างกาย ตามมาตรา 295 มาตรา 296 มาตรา 297 มาตรา 299 มาตรา 300 
 • ความผิดต่อเสรีภาพ ตามมาตรา 309 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา 310 วรรคหนึ่ง มาตรา 310 ทวิ มาตรา 311 วรรคหนึ่ง
 • ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 มาตรา 328 และมาตรา 329 
 • ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 358 มาตรา 359 (3) และ มาตรา 360 
 • ความผิดฐานบุกรุก ตามมาตรา 362 มาตรา 364 มาตรา 365 (1) หรือ (2) โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ (3) 
 • ความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 368 มาตรา 370 มาตรา 371 มาตรา 385 มาตรา 391 และมาตรา 393

2.ความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามมาตรา 30 มาตรา 31

3.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

7.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

8.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2548 

9.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปี 2551 

10.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 

12.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

13.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

14.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 พ.ศ.2551

15.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

16.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2535

17.ความผิดตามคำสั่ง คสช. 

18.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

19.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

20.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559  

21.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

22.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

23.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

24.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธง พ.ศ.2522

25.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550