ส่องเกณฑ์ใหม่ ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ "ผู้ว่าฯ-ขรก.กทม." บินไปราชการ

24 มี.ค. 2567 | 17:10 น.

"ผู้ว่าฯชัชชาติ" ลงนามประกาศ ข้อบัญญัติ "ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2567" ฉบับใหม่ บังคับใช้กับผู้ว่าฯ-ขรก.การเมือง-ขรก.ประจำ-ลูกจ้าง เพื่อเซฟค่าใช้จ่าย กำหนดการจ่ายค่าเครื่องบินตามตำแหน่ง และมีการขึ้นแบลคลิสต์โรงแรมออกบิลเกินราคา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2567 ลงนามโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่ากทม. ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เนื้อหาโดยสรุปที่น่าสนใจคือ บังคับใช้กับ ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง บุคลากรกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พนักงานกรุงเทพมหานคร รวมถึงงบุคคลภายนอก หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม ความจําเป็นและประหยัด 

ที่น่าสนใจของข้อบัญญัติฉบับนี้คือ ในข้อ 13 ระบุว่า "เมื่อปรากฏว่าโรงแรมโดเรียกเก็บค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามปกติ ออกใบเสร็จรับเงินเกินกว่าจํานวนเงินที่โรงแรมเรียกเก็บ ออกใบเสร็จรับเงินให้โดยผู้เดินทางไปราชการมิได้เข้าพักหรือมีพฤติการณ์ในทางทุจริตร่วมกับผู้เดินทางไปราชการในเรื่องการเบิกค่าเช่าที่พัก ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ให้กรุงเทพมหานครแจ้งชื่อโรงแรมดังกล่าวให้หน่วยงานทราบ เพื่อมิให้ เบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นเป็นเวลาหนึ่งปี และหากมีการกระทําซ้ําอีกให้ระงับการเบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด"

นอกจากนี้ในหมวด 2 ยังระบุถึงการ "การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร" ที่ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ 1.เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 2. ค่าเช่าที่พัก 3.ค่าพาหนะรวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน  4.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ

ยังระบุถึงการนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางการเดินทางไปราชการที่จําเป็นต้องพักแรม ให้เบิกเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

แต่ในกรณีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือแหล่งท่องเที่ยว ผู้มีอํานาจอนุมัติ อาจกําหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจําเป็น

ส่วนการ การเดินทางไปราชการภายในประเทศโดยเครื่องบิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. ชั้นธุรกิจ สําหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
 2. ชั้นประหยัด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
 • (ก) ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
 • (ข) ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
 • (ค) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับต่ํากว่าที่ระบุใน (ก) หรือ (ข) เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร
 • ในกรณีผู้เดินทางตาม (๒) (ก) มีความจําเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร

การเดินทางไปราชการต่างประเทศ

สำหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการและเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการจากผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทาง เช่นเดียวกัน และสามารถเบิกค่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ได้แก่

 1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 2. ค่าเช่าที่พัก
 3. ค่าพาหนะรวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 4. ค่ารับรอง
 5. ค่าเครื่องแต่งตัว
 6. ค่าพาหนะเดินทางไปกลับสนามบิน ยกเว้นผู้ได้รับเงินค่ารถประจําตําแหน่ง
 7. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า)
 8. ค่าประกันภัยการเดินทาง
 9. ค่าล่าม มัคคุเทศก์
 10. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ

ทั้งนี้สำหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศไปราชการตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้เบิกค่าทําความสะอาดเสื้อผ้าสําหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวันได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด

ส่วนการเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง

 1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประธานที่ปรึกษา ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 2. ประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
 3. ปลัดกรุงเทพมหานคร

การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทยที่มีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่ 9 ชั่วโมงขึ้นไป และการเดินทาง ในต่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. ชั้นหนึ่ง สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
 2. ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
 3. ชั้นประหยัด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนอกจากที่ระบุใน (๑) และ (๒)

ส่วนการเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทยที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ํากว่า 9 ชั่วโมง และการเดินทาง ในต่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. ชั้นธุรกิจ สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
 2. ชั้นประหยัด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนอกจากที่ระบุใน (๑)

 

กรณีผู้เดินทางมีความจําเป็นต้องโดยสาร เครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสาร เครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร

เดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งทําหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าคณะ ให้เบิกค่าพาหนะ ได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก และให้พักแรมในที่เดียวกันกับผู้บังคับบัญชา โดยให้เบิกค่าเช่าที่พัก ได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับหรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่ากัน

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2567