เปิดสมุดปกขาว "กองทัพอากาศ" กางแผนซื้อ "เครื่องบินรบ" เสริมเขี้ยวเล็บ

28 ก.พ. 2567 | 05:53 น.

"กองทัพอากาศ" ออกสมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 : RTAF White paper 2024 เปิดแผนการพัฒนากองทัพอากาศทุกมิติ ทั้งซื้อเครื่องบินรบ-เฮลิคอร์ปเตอร์-โดรน

วันนี้ (29ก.พ.67) งานสัมมนาวิชาการ RTAF Symposium 2024  ที่กองทัพอากาศจัดขึ้น ได้มีการเผยแพร่สมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 ( RTAF White paper 2024) โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ไทยจะเผชิญถึงปี พ.ศ. 2580  เช่น การรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจ ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง โรคอุบัติใหม่อาชกรรมทางไซเบอร์ ความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังได้มีการ ประเมินถึงแรงผลักดันที่มีต่อผลกระทบต่อความมั่นคงในอนาคต ทั้งสังคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองและด้านการทหาร ที่สำคัญได้มีการประเมินความเสี่ยงทางทหาร โดยคำนึงถึงภารกิจหลักคือการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงทางอากาศของประเทศไทยที่ต้องพิทักษ์รักษาป้องกัน ศูนย์ดุลที่สำคัญของชาติหากล่วงล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของประเทศไทย โดยมีการแบ่งเป็นผลกระทบ 4 ระดับ 

กองทัพอากาศ ยังได้ประเมินกำลังรบที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นการจัดหายุทโธปกรณ์ในลักษณะของการชดเชยหรือแลกเปลี่ยน (military offset)ในกรณีที่เป็นโครงการจัดหาที่มีมูลค่าสูง การจัดหาเครื่องบินหรือยุทโธปกรณ์อื่นๆนั้นยังสามารถฝึกร่วมผสมกับ สหรัฐ จีน รัสเซียและอินเดียด้วย

พร้อมทั้งการจัดหา ระบบป้องกันภัยทางอากาศตามแนวคิดการปฎิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนการปฎิบัติการทางทะเล การพัฒนากำลังรบบนพื้นฐานของการปฎิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

ขณะเดียวดัน ยังมีความต้องการอากาศยานและยุทโธปกรณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งทหารและพลเรือน ยุทโธปกรณ์หลักที่ไม่ถูกจำกัดเงื่อนไขในการใช้งานจากกฎหมายควบคุมยุทโธปกรณ์ของประเทศผู้ผลิต ยุทโธปกรณ์ที่สามารถผลิตและใช้งานได้ภายในประเทศ พร้อมทั้งการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล

สมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 RTAF White paper 2024)

จากบทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและแนวคิดในการพัฒนากองทัพอากาศทำให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาในทุกมิติตั้งแต่ปี 2568 ถึง 2580 เพื่อเป็นกรอบดำแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนากองทัพอากาศเป็นสมุดปกขาวปี 2567 แต่เป็นการพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่

 • shooter
 • sensor
 • c2
 • network
 • human&behavior
 • support&service
 • cyber
 • space

ในสมุดปกขาวกองทัพอากาศ ได้แจกแจงตารางแผนการพัฒนากองทัพอากาศทุกมิติ หรือ (All domains project) โดยกำหนดเป็นแผนงบประมาณปี 2568-2577 โดยระบุว่า 

ในงบประมาณ 2568 กองทัพอากาศมีความต้องการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนแบบที่ 19 หรือ บ.ข.19/ก (F-16) ฝูงบิน 102 กองบิน 1 เนื่องจากครบอายุการใช้งานโดยจัดหาจำนวน 1 ฝูงบิน พร้อมอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลืออะไหล่ระบบอาวุธอุปกรณ์สนับสนุนการบินและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการวิจัยพัฒนา 2580-2589

กองทัพอากาศยังได้ทำโครงการ ต่อเนื่องในปี 2580 ถึง 2589 ดังนี้

 • โครงการจัดหาทดทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 F-16 ฝูงบิน 403 กองบิน 4 ตาคลี เนื่องจากครบอายุการใช้งานจำนวน 1 ฝูงบิน
 • โครงการวิจัยพัฒนาระบบอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์ฟื้นฟูอากาศ
 • โครงการจัดหาระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับยังมีความต้องการการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลาง
 • โครงการจัดหาเครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญทดแทน บล.19 (A340-500)
 • โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางรับส่งบุคคลสำคัญ 
 • โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นT-50/Th
 • โครงการผลิตM solarx สำหรับภารกิจป้องกันฐานบิน 
 • โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ อากาศยานไร้คนขับ(satcom)
 • โครงการวิจัย kamikaze 
 • โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศหาดใหญ่ 
 • โครงการวิจัยและพัฒนาเรดาร์เคลื่อนที่
 • โครงการพัฒนาระบบฝึกปฏิบัติการและทดลองทางไซเบอร์

กองทัพอากาศ ระบุด้วยว่า ได้จัดทำสมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.2563 เพื่อเผยแพร่ภารกิจหน้าที่ การเตรียมความพร้อม ตลอดจนการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับแผนงาน โครงการสำคัญในห้วงระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2563- 2573) แต่เนื่องด้วยห้วงเวลาที่ผ่านมา โลกเกิดเหตุการณ์สำคัญหลายๆ เหตุการณ์ ได้แก่ วิกฤตการณ์แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2018(COVID-19) สงครามรัสเซีย-ยูเครน ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศทูร์เคีย สงครามอิสราเอล-ฮามาส ส่งผลกระทบต่อภาพรวมงบประมาณของประเทศในช่วงที่ผ่านมา 

หรือแม้แต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีทางทหารที่ก้าวล้ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลให้กองทัพอากาศต้องดำเนินการทบทวนขีดความสามารถที่ต้องการ โครงสร้างกำลังรบ และกำหนด

แนวทางการดำเนินการโครงการสำคัญใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนากองทัพอากาศ เป็นที่มาของการทบทวนและจัดทำสมุดปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 หรือ RTAF White Paper 2024