ปลัดมท.แจงเหตุแต่งตั้งโยกย้าย 10 ขรก.ระดับสูง ยึดระบบคุณธรรม-ความสามารถ

20 ก.พ. 2567 | 07:47 น.

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยที่มาการเสนอแต่งตั้งโยกย้าย ภายหลังครม.มีมติเห็นชอบโยกย้ายข้าราชการ ระดับสูง รวม 10 ตำแหน่ง ยันไม่มี"เตะตัดขา"แต่ยึดระบบคุณธรรม-ความรู้ความสามารถ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 10 ตำแหน่ง ได้แก่

1. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. นายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

3. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

4. นายวัชรเดช เกียรติชานน ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

5. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน
 

6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมที่ดิน

7. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

8. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9. นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

10. นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวว่า ในส่วนของการโยกย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นการตัดสินใจเลือกของตนเอง เพื่อจะได้จัดทีมบริหารในส่วนกลางทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

สำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีท่านเก่าพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกจากราชการ จึงได้โยกย้ายนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่ง เพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมที่จะไปพัฒนากระบวนงานของกรมที่ดิน ทั้งในด้านการสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน และการพัฒนางานในมิติต่าง ๆ เพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวถึงประเด็นข่าวการโยกย้ายนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานั้น ได้มีการพูดคุยกับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ซึ่งได้ตัดสินใจเลือกในการที่จะไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาของภรรยาของนายชัยวัฒน์  ดังนั้น ที่ปรากฏข่าวว่า เตะตัดขา ไม่ใช่เรื่องจริง  มีการพูดคุยกันก่อนแล้ว มีการสอบถามกันก่อนที่จะเสนอเรื่องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

"ขอเรียนเน้นย้ำว่า เรื่องทำนองนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทย เคยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 32 คือ ท่านพงศ์โพยม วาศภูติ ซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และกลับมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และก้าวสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 32 ดังนั้น ขอยืนยันว่า การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เราพิจารณาจากความเหมาะสม โดยยึดระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถ และที่สำคัญได้มีการพูดคุยสอบถามก่อนจะมีการเสนอ"

นอกจากนี้ ได้เสนอย้าย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีความรู้ความสามารถมาขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนภาพรวม ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแทน

โดยในส่วนของนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ยังหนุ่มยังแน่น ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนงานให้กับพี่น้องประชาชน

และนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีอาวุโสเป็นลำดับ 2 ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เนื่องจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ตัดสินใจที่จะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ