พลิกปูม"อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์" ว่าที่อัยการสูงสุด คนที่18

08 กันยายน 2566

เปิดประวัติ"อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์"ว่าที่อัยการสูงสุด คนที่ 18 ตามมติคณะกรรมการอัยการ เตรียมส่งเสนอ โปรดเกล้าฯ

ในการประชุมวุฒิสภา (สว.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 มีมติให้เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด ตามมาตรา 10 แห่ง พรบ.องค์การอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553  มีชื่อ “อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์”อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด

ผลการออกคะแนนเสียงจาก สว.เข้าร่วมประชุม 201 คน ให้ความเห็นชอบ 193 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 และไม่ออกเสียง 7 เสียง ส่งผลให้  “อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์” ได้รับความเห็นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจาก สว.ได้รับดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ต่อจาก น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ที่จะพ้นวาระในวันที่ 30 กันยายน 2566

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป

“อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์” เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2501 อายุ 64 ปี สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระดับสูง ได้แก่ พ.ศ. 2554 หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมชั้นสูง (ยธส.3) สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ. 2562 

พลิกปูม"อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์" ว่าที่อัยการสูงสุด คนที่18

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24  (บ.ย.ส.24) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2564 หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 11 (นบยส.11) สำนักงานอัยการสูงสุด และ พ.ศ. 2565 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย “นธป.” รุ่นที่ 10 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หลังจากจบการศึกษา เข้ารับราชการในปี พ.ศ.2528 สำนักงานคดีอาญา สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (จังหวัดอำนาจเจริญ) สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ปี 2561

รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ ปี 2563 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด 

ปี 2564 อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ ปัจจุบันอธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด 

ปี 2566 ได้รับแต่งตั้งเป็น อัยการสูงสุด คนที่ 18