ประวัติ "อโนชา ชีวิตโสภณ" ประธานศาลฎีกาคนใหม่ 

17 สิงหาคม 2566

ทำความรู้จัก "อโนชา ชีวิตโสภณ" ประธานศาลฎีกาคนที่ 49 แทน "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" ที่จะพ้นจากตำแหน่ง 1 ต.ค. 66 นับเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 3 ต่อจาก "ปิยกุล บุญเพิ่ม" และ "เมทินี ชโลธร" ตามลำดับ

จากประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นางอโนชา ชีวิตโสภณ ข้าราชการตุลาการ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทนนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกาในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 

สำหรับนางอโนชา นับเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 49 และเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 3 ต่อจากนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม และนางเมทินี ชโลธร ตามลำดับ  

ประวัติ นางอโนชา ชีวิตโสภณ

การศึกษา

 • จบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33 
 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่สำคัญ

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี
 • อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

เคยได้รับเลือกตั้ง 

 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ผ่านการอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9

ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา