คนกรุงค่อนข้างพึงพอใจ 47.45% 1 ปี “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” บนเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.

04 มิ.ย. 2566 | 07:11 น.

“นิด้าโพล”เปิดผลสำรวจการทำงานของ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผู้ว่าฯ กทม. รอบ 1 ปี อันดับ 1 พบคนกรุงค่อนข้างพึงพอใจ 47.45% ทุกมิติแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดี กทม.เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ยกเว้นการแก้ปัญหาปากท้อง-เศรษฐกิจ

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเกี่ยวกับการทำงานของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ในหัวข้อ เรื่อง “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-30 พ.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง 

โดยประเด็นสำคัญเมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พบว่า 

ร้อยละ 47.45 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะเป็นคนขยันตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และ กทม.มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

รองลงมา ร้อยละ 27.75 ระบุว่า พอใจมาก เพราะลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน 

ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร 

และร้อยละ 10.00 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม

นอกจากนั้น เมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นต่างๆ ผลสำรวจเป็น ดังนี้

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ตัวอย่าง ร้อยละ 42.20 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 27.55 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 14.75 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 4.55 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

2. การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ตัวอย่าง ร้อยละ 44.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 23.45 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.35 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.40 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. ตัวอย่าง ร้อยละ 43.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 22.40 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 15.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.65 ระบุว่า ไม่ดีเลย

4. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่าง ร้อยละ 41.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 21.00 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 8.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

5. การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า ตัวอย่าง ร้อยละ 44.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 20.75 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 14.30 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.50 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

6. การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ตัวอย่าง ร้อยละ 43.10 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 20.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 11.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 5.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

7. การสนับสนุนการกีฬา ตัวอย่าง ร้อยละ 42.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.85 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.35 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.25 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.15 ระบุว่า ไม่ดีเลย

8. การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ตัวอย่าง ร้อยละ 48.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.70 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.25 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.60 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

9. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตัวอย่าง ร้อยละ 36.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.25 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.10 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 15.70 ระบุว่า ไม่ค่อยดี และร้อยละ 12.80 ระบุว่า ไม่ดีเลย

                          คนกรุงค่อนข้างพึงพอใจ 47.45% 1 ปี “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” บนเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.

10. การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่าง ร้อยละ 29.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 21.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.05 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ13.90 ระบุว่า ไม่ดีเลย

11. การจัดระเบียบการชุมนุม ตัวอย่าง ร้อยละ 40.55 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 17.70 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 14.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 11.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย

12. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ ตัวอย่าง ร้อยละ 37.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 15.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 11.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย

13. การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตัวอย่าง ร้อยละ 36.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 20.55 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 16.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 15.05 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย

14. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ตัวอย่าง ร้อยละ 45.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 20.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 14.45 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 10.60 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

15. การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ตัวอย่าง ร้อยละ 40.30 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 27.10 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 13.85 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 10.40 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 8.35 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

16. การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด ตัวอย่าง ร้อยละ 39.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 26.85 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 10.30 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 4.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

17. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ตัวอย่าง ร้อยละ 35.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี รองลงมา ร้อยละ 27.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 19.55 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 12.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 5.45 ระบุว่า ดีมาก