"ไทยสร้างไทย " ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐทำค่าไฟแพง

25 เมษายน 2566

ทีมกฎหมายพรรคไทยสร้างไทย-ประชาชน ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนทำค่าไฟแพงเกือบ 30 % เอื้อกลุ่มทุนเอกชน ได้รับประโยชน์จากค่า FT หรือไม่


 พรรคไทยสร้างไทย โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยการสำนัก ปราบโกงพรรคไทยสร้างไทย มอบหมายให้ นายปริเยศ อังกูรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นายเจตุบัญชา อำรุงจิตชัย รองโฆษกพรรค นายรณกาจ ชินสำราญ คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมทีมกฎหมายร่วมกับพี่น้องประชาชน ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีส่วนทำให้ค่าไฟฟ้าแพง ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

สืบเนื่องจากที่พรรคไทยสร้างไทยได้รับฟังผลกระทบของประชาชน ที่ขยายตัวเป็นวงกว้าง จากราคาค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นเกือบ 30% ประกอบกับการติดตามตรวจสอบข้อมูลมาระยะหนึ่ง พบว่า การขึ้นค่าไฟฟ้าไม่ได้มาจากความต้องการในการบริโภคไฟฟ้ามากขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความผิดพลาดในการบริหารนโยบายด้านพลังงานของผู้มีอำนาจ และพฤติการณ์ที่ส่อว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหลายราย ในการอนุมัติสัญญาสัมปทานและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เกินความต้องการของประเทศ
 

พรรคไทยสร้างไทย จึงได้ยื่นฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการกำหนดมาตรการ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยต้องกำหนดปริมาณให้สอดคล้อง และใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศในแต่ละช่วงเวลา

แต่ผู้ถูกฟ้องได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ดำเนินการกำหนดกรอบ หรือ เพดานของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนในระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ และกำหนดปริมาณไฟฟ้าสำรองอันเกี่ยวกับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนเกินความจำเป็นและสูงกว่าการบริโภค หรือความจำเป็นด้านความมั่นคงด้านพลังงาน

ส่งผลต่อกระทบอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชนสูงเกินความเป็นจริงและยังมีไฟฟ้าสำรองเหลือการบริโภคที่เอื้อประโยชน์หรือส่อไปทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้เอกชนที่เป็นคู่สัญญาได้ประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินของประชาชน

การกระทำของผู้ถูกฟ้องซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ของ กฟผ.ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่โจทก์ รัฐ และประชาชน หรือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์

หรือรัฐและประชาชน หรือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนคู่สัญญาให้ได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) แล้วผลักภาระค่าใช้จ่ายให้โจทก์และประชาชนหรือรัฐเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157  จึงขอศาลได้โปรดพิจารณารับฟ้องและไต่สวนมูลฟ้องเรียกพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของผู้เกี่ยวข้องเพื่อเอาผิดต่อไปด้วย