ครม.นัดแรก รัฐบาลรักษาการ ติวเข้มอำนาจหลังยุบสภา

20 มี.ค. 2566 | 23:01 น.

การประชุม ครม. วันนี้ (21 มีนาคม) ครั้งแรกของการประชุมครม.ของรัฐบาลรักษาการ จับตา รองนายกฯ วิษณุ ติวเข้มอำนาจทางการบริหารราชการแผ่นดินหลังยุบสภา

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการประชุมครม.ของรัฐบาลรักษาการ หลังจากราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศพระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

โดยวาระการประชุมครม.วันนี้ มีวาระที่เสนอเข้ามาค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นวาระเพื่อทราบ ขณะเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ สาระสำคัญคงอยู่ที่การหารือถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง หลังจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาก่อนหน้านี้แล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : คำต่อคำ พล.อ.ประยุทธ์ เปิดใจหลัง “ยุบสภา” สู้ศึกเลือกตั้ง 2566

 

ภาพประกอบข่าว ครม.นัดแรก รัฐบาลรักษาการ หลังยุบสภา

เปิดวาระครม.วันนี้ วาระเพื่อทราบ 

กระทรวงพาณิชย์ : รายงานสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชครั้งที่1/2566

กระทรวงพาณิชย์ : รายงานผลการเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงดิจิทัลฯ : รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ : สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

กระทรวงแรงงาน : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

กระทรวงวัฒนธรรม : รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศในลักษณะ Soft Power 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ประจำเดือนมกราคม 2566

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) : รายงานผลการสรุปการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานศาลปกครอง : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ภาพประกอบข่าว ครม.นัดแรก รัฐบาลรักษาการ หลังยุบสภา

วาระการแต่งตั้ง

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอเข้ามาเป็นวาระเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบหรืออนุมัติ ประกอบด้วย

  • รัฐบาลรัฐปาเลสไตน์ขอเสนอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย
  • การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครโฮบาร์ต เครือรัฐออสเตรเลีย คนใหม่ 
  • การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเคียฟ ยูเครน คนใหม่ 
  • การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวาคนใหม่ และการลดระดับสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก เป็นสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐโลวัก 

วาระเพื่อทราบเป็นข้อมูล 

  • รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 
  • การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศของไทย กับสถาบันการทูตฮังการีกระทรวงต่างประเทศและการค้าของฮังการี