svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดประวัติ "นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ" ผู้ว่าฯหญิงจังหวัดพัทลุง

29 พฤศจิกายน 2565

เปิดประวัติ "นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ" ภรรยาปลัดดีอีเอส หลัง ครม.เห็นชอบแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าราชการหญิงของจังหวัดพัทลุง 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งล่าสุด ที่ประชุม ครม. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้ง นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่โปรดเกล้าฯ ทั้งนี้ สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคนเก่า คือ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพต้องรักษาอาการกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท


ประวัติ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ 

 • เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 
 • สมรสกับ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส 

 

ในปี 2562 นางนิศากร ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ต่อมาย้ายมาเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยในเดือนตุลาคม 2564 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางนิศากร ขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 

การศึกษา

 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • จบปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

22 ก.พ. 2534

 • นักวิชาการพาณิชย์ 3 ฝ่ายวิเคราะห์ตลาด 2 กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน 


2 ก.ค. 2534

 • โอนไปสังกัดกรมที่ดิน ในตําแหน่ง นักวิชาการที่ดิน 3 ฝ่ายควบคุมการค้าที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน กองควบคุมธุรกิจที่ดิน 


1 ธ.ค. 2535

 • นักวิชาการที่ดิน 3 งานนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน 


1 มี.ค. 2536 

 • นักวิชาการที่ดิน 4 งานนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน 


28 เม.ย. 2537

 • ช่วยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา กรมที่ดิน

1 พ.ย. 2538

 • นักวิชาการที่ดิน 5 งานทะเบียนนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน 


1 ก.ย. 2540

 • นักวิชาการที่ดิน 5 งานทะเบียนนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี กรมที่ดิน 


1 ธ.ค. 2541

 • นักวิชาการที่ดิน 6ว งานทะเบียนนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี กรมที่ดิน 

 
1 พ.ค. 2543

 • นักวิชาการที่ดิน 6ว งานทะเบียนนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ กรมที่ดิน 


7 ก.ย. 2543

 • นิติกร 6ว กลุ่มงานร่างกฎหมายและให้ค่าปรึกษา กองนิติการ กรมที่ดิน


2 ต.ค. 2544

 • นิติกร 7ว กลุ่มงานร่างกฎหมายและให้คําปรึกษา กองนิติการ กรมที่ดิน

 

19 ส.ค. 2547

 • นิติกร 8ว กลุ่มงานร่างกฎหมายและให้ค่าปรึกษา กองนิติการ กรมที่ดิน

 

11 ธ.ค. 2551

 • นิติกรชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานร่างกฎหมายและให้คําปรึกษา กองนิติการ กรมที่ดิน

 

20 ส.ค. 2555 

 • นิติกรชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานให้คําปรึกษาและร่างกฎหมาย สํานักกฎหมาย กรมที่ดิน

 

21 ม.ค. 2556

 • เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) (ผู้อํานวยการต้น) สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง กรมที่ดิน

 

28 เม.ย. 2557

 • เลขานุการกรม (ผู้อํานวยการต้น) สํานักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน

 

30 มี.ค. 2558

 • เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อํานวยการสูง) สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี กรมที่ดิน

 

19 ต.ค. 2558

 • เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อํานวยการสูง) สํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมที่ดิน

 

28 พ.ย. 2559

 • ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) กรมที่ดิน

 

8 ต.ค. 2561

 • โอนมาสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนนทบุรี

 

30 ส.ค. 2564

 • รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

 

22 พ.ย. 2564

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดชัยภูมิ
 • รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

 

29 ต.ค. 2564

 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

 

เปิดประวัติ "นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ" ผู้ว่าฯหญิงจังหวัดพัทลุง