เปิดประวัติ "นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ" ผู้ว่าฯหญิงจังหวัดพัทลุง

29 พ.ย. 2565 | 10:20 น.

เปิดประวัติ "นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ" ภรรยาปลัดดีอีเอส หลัง ครม.เห็นชอบแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าราชการหญิงของจังหวัดพัทลุง 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งล่าสุด ที่ประชุม ครม. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้ง นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่โปรดเกล้าฯ ทั้งนี้ สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคนเก่า คือ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพต้องรักษาอาการกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท


ประวัติ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ 

 • เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 
 • สมรสกับ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส 

 

ในปี 2562 นางนิศากร ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ต่อมาย้ายมาเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยในเดือนตุลาคม 2564 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางนิศากร ขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 

การศึกษา

 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • จบปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

22 ก.พ. 2534

 • นักวิชาการพาณิชย์ 3 ฝ่ายวิเคราะห์ตลาด 2 กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน 


2 ก.ค. 2534

 • โอนไปสังกัดกรมที่ดิน ในตําแหน่ง นักวิชาการที่ดิน 3 ฝ่ายควบคุมการค้าที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน กองควบคุมธุรกิจที่ดิน 


1 ธ.ค. 2535

 • นักวิชาการที่ดิน 3 งานนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน 


1 มี.ค. 2536 

 • นักวิชาการที่ดิน 4 งานนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน 


28 เม.ย. 2537

 • ช่วยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา กรมที่ดิน

1 พ.ย. 2538

 • นักวิชาการที่ดิน 5 งานทะเบียนนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน 


1 ก.ย. 2540

 • นักวิชาการที่ดิน 5 งานทะเบียนนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี กรมที่ดิน 


1 ธ.ค. 2541

 • นักวิชาการที่ดิน 6ว งานทะเบียนนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี กรมที่ดิน 

 
1 พ.ค. 2543

 • นักวิชาการที่ดิน 6ว งานทะเบียนนิติกรรม ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ กรมที่ดิน 


7 ก.ย. 2543

 • นิติกร 6ว กลุ่มงานร่างกฎหมายและให้ค่าปรึกษา กองนิติการ กรมที่ดิน


2 ต.ค. 2544

 • นิติกร 7ว กลุ่มงานร่างกฎหมายและให้คําปรึกษา กองนิติการ กรมที่ดิน

 

19 ส.ค. 2547

 • นิติกร 8ว กลุ่มงานร่างกฎหมายและให้ค่าปรึกษา กองนิติการ กรมที่ดิน

 

11 ธ.ค. 2551

 • นิติกรชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานร่างกฎหมายและให้คําปรึกษา กองนิติการ กรมที่ดิน

 

20 ส.ค. 2555 

 • นิติกรชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานให้คําปรึกษาและร่างกฎหมาย สํานักกฎหมาย กรมที่ดิน

 

21 ม.ค. 2556

 • เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) (ผู้อํานวยการต้น) สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง กรมที่ดิน

 

28 เม.ย. 2557

 • เลขานุการกรม (ผู้อํานวยการต้น) สํานักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน

 

30 มี.ค. 2558

 • เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อํานวยการสูง) สํานักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี กรมที่ดิน

 

19 ต.ค. 2558

 • เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ผู้อํานวยการสูง) สํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมที่ดิน

 

28 พ.ย. 2559

 • ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) กรมที่ดิน

 

8 ต.ค. 2561

 • โอนมาสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนนทบุรี

 

30 ส.ค. 2564

 • รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

 

22 พ.ย. 2564

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดชัยภูมิ
 • รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

 

29 ต.ค. 2564

 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

 

เปิดประวัติ \"นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ\" ผู้ว่าฯหญิงจังหวัดพัทลุง