svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.ไฟเขียวเปิดตำแหน่ง "รองปลัดสาธารณสุข" เพิ่ม 1 ตำแหน่ง

18 ตุลาคม 2565

ครม.ไฟเขียวเพิ่มตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อีก 1 ตำแหน่ง จากเดิมมี 4 ตำแหน่งเพื่อรองรับภารกิจขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนตามกฎหมายของประเทศ

18 ตุลาคม 2565 นางสาวไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้นำตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นายแพทย์ด้านวิจัยหรือด้านสาธารณสุข ระดับทรงคุณวุฒิตำแหน่งเลขที่ 10 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วมาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 

 

ทั้งนี้ หากกระทรวงสาธารณสุขยังมีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวต่อไปอีกในระยะยาวอาจกำหนดให้ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง รับผิดชอบการบริหารและกำกับดูแลกลุ่มภารกิจตามการจัดกลุ่มภารกิจในกระทรวงสาธารณสุขที่จะกำหนดเพิ่มใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติให้กระทรวงสาธารณสุขมี 10 ส่วนราชการ จำนวน 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์, กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข และกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริหารสุขภาพ 

 

โดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีตำแหน่งรองปลัดกระทรวงรวม 4 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งรองปลัดกระทรวงด้านบริหาร 1 ตำแหน่ง และเป็นรองปลัดกระทรวงด้านการจัดกลุ่มภารกิจในกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ขอกำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้น 1 ตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบการบริหารและกำกับดูแลงานในภารกิจที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนระดับชาติ และภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการตามกฎหมาย เช่น การบริหารเขตสุขภาพ 12 เขต และกรุงเทพมหานคร, การขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ, การบัญชาการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพ, การผลักดันงานด้านการต่างประเทศ, การส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์(Medical Hub) การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 

 

รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งล้วนส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งการมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหม่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของภารกิจและปัญหาภาระงาน สามารถกำกับ สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ