โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจําปี ตั้งแต่ 19 ก.ย.2565

02 ก.ย. 2565 | 11:56 น.

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565

วันนี้(2 ก.ย.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๕


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ จะสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่งในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

 

รองนายกรัฐมนตรี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่ง ให้มีกําหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่งในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สมควรที่จะกําหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ ประจําปีครั้งที่หนึ่ง จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

      โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจําปี  ตั้งแต่ 19 ก.ย.2565    โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจําปี  ตั้งแต่ 19 ก.ย.2565