สภาฯ ลงมติผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2566 วาระแรก ฉลุย

02 มิ.ย. 2565 | 18:09 น.

งบประมาณ 2566 วาระแรก วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท ผ่านฉลุย หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เรียบร้อย ด้วยคะแนน 278 ต่อ 192 เสียง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระแรก เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 โดยมีการอภิปรายในหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบลงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้สิ้นสุดลง หลังจากที่ประชุมได้มีมีติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว 

 

ผลการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2566 

 • รับหลักการ  278
 • ไม่รับหลักการ  194
 • งดออกเสียง 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงต่าง ๆ

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • รายจ่ายประจำ 2,396,942 ล้านบาท คิดเป็น 75.26% 
 • รายจ่ายลงทุน 695,077 ล้านบาท คิดเป็น 21.82% 
 • รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 100,000 ล้านบาท คิดเป็น 3.14%
 • รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ
 • รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ

 

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย มีดังนี้

 • งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 590,470 ล้านบาท
 • งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,090,329 ล้านบาท
 • งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 218,477 ล้านบาท
 • งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 772,119 ล้านบาท
 • งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 206,985 ล้านบาท
 • งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 306,618 ล้านบาท
 •  

 

นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้ 402,518 ล้านบาท คิดเป็น 12.6% ของวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้

 • รายจ่ายงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 95,900 ล้านบาท  
 • การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จำนวน 306,618 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

สำหรับการจัดสรรงบประมาณปี 2566 สูงสุด 5 อันดับแรก มีดังนี้ 

 • กระทรวงศึกษาธิการ 325,900.2 ล้านบาท คิดเป็น 10.2 % ของวงเงินงบประมาณ 
 • กระทรวงมหาดไทย 325,578.9 ล้านบาท คิดเป็น 10.2 % ของวงเงินงบประมาณ 
 • กระทรวงการคลัง 285,230.4 ล้านบาท คิดเป็น 9.0 % ของวงเงินงบประมาณ
 • ทุนหมุนเวียน 206,985.6 ล้านบาท คิดเป็น 6.5 % ของวงเงินงบประมาณ 
 • กระทรวงกลาโหม 197,292.7 ล้านบาท คิดเป็น 6.2 % ของวงเงินงบประมาณ