ราชกิจจานุเบกษาประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 258 แห่ง

29 มีนาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจําปี 2565 จำนวน 258 แห่ง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

วันนี้(29 มี.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 


ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร 

เปิดโอกาส ให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสําหรับการดําเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

อนึ่ง ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับฉบับนี้ให้ใช้ฉบับนี้แทน 

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา 


อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติที่ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน มีทั้งหมดจำนวน 258 แห่ง 
    ราชกิจจานุเบกษาประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 258 แห่ง   ราชกิจจานุเบกษาประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 258 แห่ง   ราชกิจจานุเบกษาประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 258 แห่ง  

คลิกดูเพิ่มเติม: ประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรมในอุทยานแห่งชาติ ปี 2565