svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯ ประกาศ 36 หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทย ได้สัญชาติไทย

17 มีนาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้ 36 หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายผู้มีสัญชาติไทย ได้สัญชาติไทย

วันนี้(17 มี.ค.65) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การได้สัญชาติไทย
ด้วยหญิงต่างด้าวสมรสกับชายผู้มีสัญชาติไทย ได้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อได้สัญชาติไทยไว้ถูกต้องแล้ว


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ อนุญาตให้หญิงต่างด้าว ดังต่อไปนี้ จํานวน ๓๖ ราย ได้สัญชาติไทย 

๑. นางสาวรีม ยัสมิน อานัส อิมามุดิน บุคคลสัญชาติอินเดีย อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๐/๔๒ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขอถือสัญชาติไทยตาม นายอานัส อิมามูดิน สามีบุคคลสัญชาติไทย 

 

๒. นางสาวอี แอ คํา บุคคลสัญชาติเมียนมา อยู่บ้านเลขที่ ๘ ซอยพัฒนาการ ๒๐ แยก ๕ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอถือสัญชาติไทยตาม นายณัฐกิตติ์ ชูรา สามีบุคคลสัญชาติไทย 


๓. นางยู - ซาน เผิง บุคคลสัญชาติจีน (ไต้หวัน) อยู่บ้านเลขที่ ๑/๑๐๘ ซอยบางนา-ตราด ๒๓ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ขอถือสัญชาติไทยตาม นายหย่วน-เหมา เฉิน สามีบุคคลสัญชาติไทย 

 

๔. นางรีนา ปานเดย์ บุคคลสัญชาติอินเดีย อยู่บ้านเลขที่ ๙๙๐ ซอยบางนา-ตราด ๒๗ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ขอถือสัญชาติไทยตาม นายกระเษียร ปานเดย์ สามีบุคคลสัญชาติไทย 

 

๕. นางสาวลอว์ ซี บุคคลสัญชาติเมียนมา อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๓๔ ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ขอถือสัญชาติไทยตาม นายพรสันฑ์ แซ่เลื่อง สามีบุคคลสัญชาติไทย 

 

6. นางเสี่ยวยิง เฉิน บุคคลสัญชาติจีน อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๑ ถนนลาดพร้าว 999 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ขอถือสัญชาติไทยตาม นายดนัย หงษ์หิรัญกุล สามีบุคคลสัญชาติไทย

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ 36 หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทย ได้สัญชาติไทย   ราชกิจจาฯ ประกาศ 36 หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทย ได้สัญชาติไทย   ราชกิจจาฯ ประกาศ 36 หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทย ได้สัญชาติไทย   ราชกิจจาฯ ประกาศ 36 หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทย ได้สัญชาติไทย   ราชกิจจาฯ ประกาศ 36 หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทย ได้สัญชาติไทย