“จุรินทร์-นิพนธ์”อนุมัติ 345 โครงการงบ 5,082 ล้านบาท พัฒนา 14 จังหวัดภาคใต้

17 ม.ค. 2565 | 12:06 น.

“จุรินทร์”ควง” นิพนธ์” ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน อนุมัติ345 โครงการ งบประมาณกว่า 5,082 ล้านบาท ใน 14 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์และรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เข้าร่วมการประชุม

                                     “จุรินทร์-นิพนธ์”อนุมัติ 345 โครงการงบ 5,082 ล้านบาท พัฒนา 14 จังหวัดภาคใต้

โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนงบประมาณการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ และกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีมติเห็นชอบ ประกอบด้วย 

1. แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570   2.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 

                                        

3. ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  4. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 กรณีเพื่อพิจารณาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน รวมถึงโครงการผ่านการอนุมัติของครม. สัญจร(อันดามัน) บรรจุในแผนงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนแผนงานของการอนุมัติแผนในที่ประชุมนั้น มีการอนุมัติโครงการทั้งสิ้น 345 โครงการ งบประมาณจำนวนกว่า 5,082 ล้านบาท ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ 3 กลุ่มจังหวัดประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ชายแดน 

                                      “จุรินทร์-นิพนธ์”อนุมัติ 345 โครงการงบ 5,082 ล้านบาท พัฒนา 14 จังหวัดภาคใต้

ผลลัพธ์ของการดำเนินการมุ่งเป้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูป การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาโลจิสติกส์ทั้งระบบ เป็นต้น โดยโครงการทั้งหมด ที่ประชุมได้กลั่นกรองเห็นชอบเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ).ต่อไป