โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดนจนท.จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,266 ราย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ย. 2564 เวลา 12:05 น. 867

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 6,266 ราย ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

วันนี้( 23 พ.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน เหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. 2511 จํานวน 6,266 ราย ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

 

รองนายกรัฐมนตรี

                               โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดนจนท.จังหวัดชายแดนภาคใต้  6,266 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง