ประกาศราชกิจจา 70 จังหวัดสํารวจรังวัดออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ 2565

26 ต.ค. 2564 เวลา 12:45 น. 2.9k

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย กําหนด 70 จังหวัดทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

 

วันนี้ (26 ต.ค.64)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรประกาศกําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

 

๑. จังหวัดกระบี่

๒. จังหวัดกาญจนบุรี

๓. จังหวัดกาฬสินธุ์

๔. จังหวัดกําแพงเพชร

๕. จังหวัดขอนแก่น

๖. จังหวัดจันทบุรี

๗. จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘. จังหวัดชลบุรี

๙. จังหวัดชัยนาท

๑๐. จังหวัดชัยภูมิ

 

๑๑. จังหวัดชุมพร

 ๑๒. จังหวัดเชียงราย

๑๓. จังหวัดเชียงใหม่

๑๔. จังหวัดตรัง

๑๕. จังหวัดตราด

๑๖. จังหวัดตาก

๑๗. จังหวัดนครนายก

๑๘. จังหวัดนครปฐม

๑๙. จังหวัดนครพนม

๒๐. จังหวัดนครราชสีมา

๒๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๒. จังหวัดนครสวรรค์

๒๓. จังหวัดนราธิวาส

๒๔. จังหวัดน่าน

๒๕. จังหวัดบึงกาฬ

๒๖. จังหวัดบุรีรัมย์

๒๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒๘. จังหวัดปราจีนบุรี

๒๙. จังหวัดปัตตานี

๓๐. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

๓๑. จังหวัดพังงา

๓๒. จังหวัดพัทลุง

๓๓. จังหวัดพิจิตร

๓๔. จังหวัดพิษณุโลก

๓๕. จังหวัดเพชรบุรี

๓๖. จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๗. จังหวัดแพร่

๓๘. จังหวัดพะเยา

๓๙. จังหวัดมหาสารคาม

๔๐. จังหวัดมุกดาหาร

๔๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๒. จังหวัดยะลา

๔๓. จังหวัดยโสธร

๔๔. จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๕. จังหวัดระนอง

๔๖. จังหวัดระยอง

๔๗. จังหวัดราชบุรี

๔๘. จังหวัดลพบุรี

๔๙. จังหวัดลําปาง

๕๐. จังหวัดลําพูน

๕๑. จังหวัดเลย

๕๒. จังหวัดศรีสะเกษ

๕๓. จังหวัดสกลนคร

๕๔. จังหวัดสงขลา

๕๕. จังหวัดสตูล

๕๖. จังหวัดสระแก้ว

๕๗. จังหวัดสระบุรี

๕๘. จังหวัดสิงห์บุรี

๕๙. จังหวัดสุโขทัย

๖๐. จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๑. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖๒. จังหวัดสุรินทร์

๖๓. จังหวัดหนองคาย

๖๔. จังหวัดหนองบัวลําภู

๖๕. จังหวัดอ่างทอง

๖๖. จังหวัดอุดรธานี

๖๗. จังหวัดอุทัยธานี

๖๘. จังหวัดอุตรดิตถ์

๖๙. จังหวัดอุบลราชธานี

๗๐. จังหวัดอํานาจเจริญ

 

ทั้งนี้ เขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

นิพนธ์ บุญญามณี

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

          ประกาศราชกิจจา 70 จังหวัดสํารวจรังวัดออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ 2565   ประกาศราชกิจจา 70 จังหวัดสํารวจรังวัดออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ 2565   ประกาศราชกิจจา 70 จังหวัดสํารวจรังวัดออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง