สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

25 ต.ค. 2564 เวลา 8:10 น. 1.2k

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ออกไปก่อน จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ยันการจัดงานฟุตบอลครั้งต่อไป ยังคงสืบสานอัญเชิญพระเกี้ยวต่อ  

วันนี้(25 ต.ค.64) สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกประกาศ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวทางการจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันสืบสานงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ สืบเนื่องเป็นประจําทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และหลอมรวมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนิสิตเก่า ศิษย์ เก่า และนิสิต นักศึกษา ทั้งสองสถาบัน และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมไทย โดยทั้งสองมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการจัดงานโดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกให้กิจกรรมต่าง ๆ ดําเนินไปด้วยดี และได้เปิดโอกาส ให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในฝ่ายเชียร์ พาเหรด และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้าง ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จักการทํางานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งยังได้ซึมซับขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของทั้งสองสถาบัน โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และสมาคมธรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้สนับสนุน

 

ในการจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 75 นี้ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ในฐานะเจ้าภาพได้มี หนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 2564 แจ้งขอเลื่อนกําหนดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯ ออกไปก่อน เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ก็เห็น พ้องด้วยเพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

 

ทั้งนี้ การจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ในครั้งต่อ ๆ ไป สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ยังคงสืบสานให้มี การอัญเชิญพระเกี้ยว อันเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหา ธีรราชเจ้า เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจ และความภาคภูมิใจในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเหล่านิสิตเก่าและนิสิต ปัจจุบันทั้งมวล

                              สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

แท็กที่เกี่ยวข้อง