กกต.ร่อนหนังสือแจ้งทุกพรรคการเมืองเตรียมพร้อม“เลือกตั้ง ส.ส.”

03 ต.ค. 2564 เวลา 6:09 น. 547

กกต.ร่อนหนังสือส่งถึงทุกพรรคการเมืองเตรียมความพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส. “จรุงวิทย์”แจงเป็นไปตามขั้นตอนให้พรรคปฏิบัติตามกฎหมาย ยันไม่เกี่ยวกระแสข่าวลือยุบสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามหนังสือส่งถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปนั้น มีประเด็นหลัก 4 ข้อ ประกอบด้วย 

 

1.การดำเนินการให้มีสมาชิกพรรคการเมืองโดยพรรคการเมืองต้องดำเนินการตามมาตรา 24, 25, 26, 27 ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ข้อ 24, 25 ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองและประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องสมาชิกพรรคการเมืองโดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบัน

2. การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง

 

3.การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด

 

และ 4.การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสารดังกล่าวที่ลงนามโดยเลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เป็นเอกสารจริงที่นายทะเบียนพรรคการเมืองส่งให้กับพรรคการเมืองทุกพรรค แต่เป็นเพียงขั้นตอนการประสานงานกับพรรคการเมืองให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งโดยปกติแล้วนายทะเบียนพรรคการเมืองจะประสานทั้งทางหนังสือที่เป็นเอกสาร และทางโทรศัพท์ เพื่อย้ำเตือนพรรคการเมือง

 

โดยเฉพาะ ข้อ 4 ในเรื่องการสรรหาผู้สมัครส.ส. เนื่องจากจะต้องแบ่งเขตใหม่ 400 เขต จะทำให้เขตเลือกตั้งเปลี่ยนจากเดิม ดังนั้น จังหวัดที่เขตเลือกตั้งเพิ่ม ควรรอการสรรหาผู้สมัครไว้ตามความเหมาะสม

 

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระบุว่า ไม่เกี่ยวกับกระแสการเมืองที่จะมีข่าวในเรื่องการยุบสภา เพื่อเลือกตั้งในเร็วๆ นี้ หากรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้

สำหรับหนังสือที่สํานักงาน กกต.ส่งถึงทุกพรรคการเมือง มีเนื้อหาโดยละเอียดดังนี้

 

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป

 

เรียน หัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง

 

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๐๑๕/ว ๗๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๐๑๕/ว ๑๓๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

๓. หนังสือนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ลต (ทบพ.) ๐๐๑๕/ว ๑๓๔๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

๔. หนังสือนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ลต (ทบพ.) ๐๐๑๕/ว ๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

 

๕. หนังสือนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ลต (ทบพ.) ๐๐๑๕/ว ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

๖. หนังสือนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ลต (ทบพ.) ๐๐๑๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๖ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้มีหนังสือแจ้งหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องสมาชิกพรรคการเมือง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง การประชุมใหญ่พรรคการเมือง และการเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปกฎหมาย กําหนดให้พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใด ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตเลือกตั้งนั้น

 

ดังนั้น เพื่อให้พรรคการเมืองได้เตรียมความพร้อมและดําเนินการเกี่ยวกับการส่งผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป จึงขอให้พรรคการเมืองดําเนินการ ดังนี้

 

๑. การดําเนินการให้มีสมาชิกพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องดําเนินการตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ และประกาศนายทะเบียน พรรคการเมือง เรื่อง สมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง ในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง การประชุมใหญ่พรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง ประจําจังหวัด การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้สมัครเข้ารับเลือก เป็นสมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น

 

๒. การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง กรณีที่พรรคการเมืองได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองไว้แล้ว ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด หากประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดในจังหวัดนั้น พรรคการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบจากทั้งจังหวัดเป็นเฉพาะเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น

 

โดยต้องมีที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองและคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น และต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลําเนาในเขตเลือกตั้งนั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป และแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

 

หากไม่ดําเนินการดังกล่าว พรรคการเมืองก็จะไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นได้ หรือจะไม่สามารถแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นได้ เพราะจะขัดกับ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

 

กรณีที่พรรคการเมืองยังมิได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ หากประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ก็จะต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้เป็นไป ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้ง สาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓

 

โดยที่สาขาพรรคการเมือง แต่ละสาขาต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป โดยมีเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองเฉพาะเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหนึ่ง

 

ทั้งนี้ สาขาพรรคการเมืองที่จัดตั้งตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) เป็นองค์ประกอบหนึ่งขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ พรรคการเมืองตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

 

๓. การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด กรณีที่พรรคการเมืองยังมิได้แต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ หากประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จักต้องดําเนินการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๕ ประกอบประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓

 

โดยที่ในเขตเลือกตั้งนั้น ต้องมีสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาในเขตเลือกตั้งนั้นเกินหนึ่งร้อยคน ทั้งนี้ ตัวแทนพรรคการเมือง ประจําจังหวัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร รับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

 

๔. การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อมีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมัคร รับเลือกตั้ง พรรคการเมืองต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยบุคคลและจํานวน ตามที่กําหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมือง ไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และตัวแทน พรรคการเมืองประจําจังหวัด

 

ทั้งนี้ จํานวนหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคการเมือง แต่อย่างน้อยต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขา ซึ่งมาจากต่างภาคกันตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องกระทําการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองโดยวิธีการลงคะแนนลับ

 

การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองต้องดําเนินการ ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งหากพรรคการเมืองไปดําเนินการภายหลังจากที่มี พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่ทันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

 

๕. การดําเนินกิจกรรมตามข้อ ๑ - ข้อ ๔ บางกิจกรรมสามารถดําเนินกิจกรรมไปพร้อมกันได้

 

อนึ่ง หากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... มีผลใช้บังคับ พรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว กฎหมาย รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ นายทะเบียนพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กกต.ร่อนหนังสือแจ้งทุกพรรคการเมืองเตรียมพร้อม“เลือกตั้ง ส.ส.”   กกต.ร่อนหนังสือแจ้งทุกพรรคการเมืองเตรียมพร้อม“เลือกตั้ง ส.ส.”   กกต.ร่อนหนังสือแจ้งทุกพรรคการเมืองเตรียมพร้อม“เลือกตั้ง ส.ส.”

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง