svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯ ประกาศ “นายกฯ” คืนอำนาจตามกฎหมาย 31 ฉบับ ให้รัฐมนตรี มีผล 1 ต.ค.64

29 กันยายน 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศ “นายกฯ” คืนอำนาจตามกฎหมาย 31 ฉบับ ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว มีผล 1 ต.ค.64 ย้ำหากหน่วยงานใดมีข้อขัดข้องหรือไม่ได้รับความร่วมมือในการประสานงานให้รายงานนายกฯ หรือ ครม.ทราบเป็นการด่วน

วันนี้(29 ก.ย.64 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการกําหนดอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ต่อมามีประกาศ เรื่อง การกําหนดอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โอนอํานาจหน้าที่ ของรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามกฎหมาย รวม ๓๑ ฉบับ มาเป็นของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การสั่งการและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นั้น

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่ได้โอนมาเป็นอํานาจหน้าที่ของ นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหน้าที่ อํานาจและความรับผิดชอบปกติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกําหนดอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดมีข้อขัดข้องหรือไม่ได้รับ ความร่วมมือในการประสานงานหรือในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ เป็นการด่วน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

 

                  ราชกิจจาฯ ประกาศ “นายกฯ” คืนอำนาจตามกฎหมาย 31 ฉบับ ให้รัฐมนตรี มีผล 1 ต.ค.64