โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 123 ราย

10 ก.ย. 2564 | 15:13 น.

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 123 ราย

วันนี้(10 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๑๒๓ ราย ดังนี้

 

๑. พลตํารวจโท รอย อิงคไพโรจน์ เป็น พลตํารวจเอก

๒. พลตํารวจโท สุทิน ทรัพย์พ่วง เป็น พลตํารวจเอก

๓. พลตํารวจตรี กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ เป็น พลตํารวจโท

๔. พลตํารวจตรี กษณะ แจ่มสว่าง เป็น พลตํารวจโท

๕. พลตํารวจตรี จิรภพ ภูริเดช เป็น พลตํารวจโท

๖. พลตํารวจตรี ณัฐ สิงห์อุดม เป็น พลตํารวจโท

๗. พลตํารวจตรี ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ เป็น พลตํารวจโท

๘. พลตํารวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร เป็น พลตํารวจโท

9. พลตํารวจตรี นพปฏล อินทอง เป็น พลตํารวจโท

๑๐. พลตํารวจตรี นันทเดช ย้อยนวล เป็น  พลตํารวจโท

๑๑. พลตํารวจตรี ปัญญา ปิ่นสุข เป็น พลตํารวจโท

๑๒. พลตํารวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย เป็น พลตํารวจโท

๑๓. พลตํารวจตรี ศิริพงษ์ ติมลา เป็น  พลตํารวจโท

๑๔. พลตํารวจตรี สมประสงค์ เย็นท้วม เป็น พลตํารวจโท

๑๕. พลตํารวจตรี สรายุทธ สงวนโภคัย เป็น พลตํารวจโท

๑๖. พลตํารวจตรี สันติ์ สุขวัจน์ เป็น พลตํารวจโท

๑๗. พลตํารวจตรี สําราญ นวลมา เป็น พลตํารวจโท

๑๘. พลตํารวจตรี สุคุณ พรหมายน เป็น  พลตํารวจโท

๑๙. พลตํารวจตรี สุรพงษ์ ถนอมจิตร เป็น  พลตํารวจโท

๒๐. พลตํารวจตรี อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ เป็น พลตํารวจโท

 

ดูเพิ่มเติมด้านล่าง:

  โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 123 ราย   โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 123 ราย   โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 123 ราย   โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 123 ราย   โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 123 ราย