เปิดประวัติ“ชาญชัย แสวงศักดิ์”หลังวุฒิสภาไฟเขียวนั่งปธ.ศาลปกครองสูงสุด

06 ก.ย. 2564 เวลา 8:57 น. 4.2k

เปิดประวัติ“ชาญชัย แสวงศักดิ์” หลัง“วุฒิสภา”มีมติ 212 ต่อ 2 เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ขั้นตอนต่อไปนายกฯ จะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

วันนี้ (6 ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภา ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครอสูงสุด คือ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด โดยการพิจารณาดังกล่าวได้ประชุมลับ พร้อมกับลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ ในการลงคะแนนลับ

 

ผลการลงมติพบว่า นายชาญชัย ได้รับคะแนนเห็นชอบ  212 คะแนน ต่อคะแนนไม่เห็นชอบ 2 คะแนน ไม่ออกเสียง 8 คะแนน ถือว่าได้รับคะแนนเห็นชอบข้างมากจากที่ประชุมวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

วันเดียวกัน สำนักงานศาลปกครอง แจ้งว่า ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้มีมติเห็นชอบให้ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตามมาตรา 15/1วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กรณีดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 17ก.พ. 64 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้มีมติคัดเลือก นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.2564 เป็นต้นไป เนื่องจาก นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 ก.ย.2564

 

สำหรับ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ เกิดวันที่ 28 ต.ค.2494 ปัจจุบันอายุ 69 ปี

 

ผลงานคดีที่สำคัญ เป็นตุลาการเจ้าของสำนวนในคดีหมายเลขแดงที่ อ.349/2549 ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ร้อง กับ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ผู้คัดค้าน และคดีหมายเลขแดง ที่ อ.33/2557 ระหว่าง นายถวิล เปลี่ยนศรี ผู้ฟ้องคดี กับนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดี

เป็นที่น่าสังเกตว่า นอกจาก นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ที่มาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกำลังจะขึ้นมาคุมศาลปกครองสูงสุดแล้ว

ก่อนหน้านี้  ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก็เป็นลูกหม้อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการร่างกฎหมาย เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และขึ้นเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหว่างปี 2557-2561 ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะดึงตัวมาเป็นเลขาธิการนายกฯ

 

ขณะที่ นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ก็เคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาก่อน

 

สำหรับประวัติการศึกษา ของ นายชาญชัย แสวงศักดิ์

 

-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายประชาคมยุโรป), มหาวิทยาลัย Aix - Marseille 1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส, พ.ศ. ๒๕๑๘ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (D.E.A. en Droit public interne),

 

-มหาวิทยาลัย Aix - Marseille Ill, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, พ.ศ. 2519 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายทะเลและการขนส่งระหว่างประเทศ (D.E.S.S. en Droit maritime et des transports), มหาวิทยาลัย Aix - Marseille ||, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, พ.ศ. 2520

 

- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนภายใน (Doctorat de 3 cycle en Droit public interne), มหาวิทยาลัย Aix - Marseille Il, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, พ.ศ. 2521

 

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพิจารณาคดีปกครอง, International Institute of Public Administration, สาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2531

 

-ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการทํางานของรัฐบาลและรัฐสภา, International Institute of Public Administration, สาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2536

 

-ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 4, สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2554

 

-วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกํากับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2563  

 

ส่วนประวัติการรับราชการ  นายชาญชัย แสวงศักดิ์

 

-ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2547 – 30 กันยายน 2553

 

-ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2557

 

- รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน

 

ส่วนการดํารงตําแหน่งก่อนมาดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครอง คือ

 

-กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นิติกร ๑๐ ซช.) ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2539  -3 ธันวาคม 2541 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

-รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร 10 บส.) ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2541 – 10 ตุลาคม 2542

 

-เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง (นักบริหารงานศาลปกครอง 11 บส.) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2542 - 23 สิงหาคม 2557

 

ด้านตําแหน่งทางวิชาการ

 

-ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเทศ

 

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2555

 

- มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2553

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

- Chevalier dans (Ordre national du Merite, 8 กรกฎาคม 2556 สาธารณรัฐฝรั่งเศส

แท็กที่เกี่ยวข้อง