เปิดมติครม. คำสั่งนายกฯ แบ่งงาน 29 รมต. ใครคุมจังหวัดไหน เช็กได้นี่ที่

20 เม.ย. 2564 | 09:49 น.

ที่ประชุมครม. มีมติรับทราบ คำสั่งนายกรัฐมนตรี แบ่งงาน 29 รัฐมนตรี รับผิดชอบ "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ระดับพื้นที่

วันที่ 20 เมษายน 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  85  /2564 เรื่อง   มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด โดยมีรายละเอียดระบุว่า

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 355/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ณ วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 3 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 355/2563 และมีคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ดังต่อไปนี้

 1. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดลพบุรี
 2. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
 3. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
 4. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร
 5. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่
 6. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดพัทลุง
 7. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม
 8. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดพังงา
 9. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต
 10. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดเลย
 11. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
 13. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ
 14. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร
 15. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
 16. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม
 17. นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดร้อยเอ็ด
 18. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 19. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล
 20. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
 21. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก
 22. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระนอง
 23. นางนฤมล ภิญโญสินวัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน
 24. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี จังหวัดลำปาง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
 25. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก
 26. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
 27. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
 28. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
 29. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดราชบุรี

โดยคำสั่งระบุด้วยว่า ให้รัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมอบหมาย

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป