svasdssvasds

กกต.เปิดให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ได้แล้ว

12 ธ.ค. 2563 เวลา 21:05 น. 10.5k

เปิดรายละเอียด-วิธีการ-เหตุจำเป็น "ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น" แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์  

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า

 

โดยกำหนดให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.ได้ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 13-19 ธ.ค.2563 หรือ ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 ธ.ค.2563 โดยแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิเพราะเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้ง

 

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

-มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

-เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

-เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

-เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

-มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

-ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

-มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นตามที่ กกต.กำหนด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน! ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น "เพิ่ม-ถอนชื่อ" ก่อน 9 ธ.ค.นี้

คลิกเดียวจบ ตรวจสอบ "รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศได้ที่นี่

3 วิธี "ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น" ได้ด้วยตัวเอง

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ได้เพียงแค่กรอกตัวเลข 13 หลัก 

 

 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

1.แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419  โดยกรอกรายละเอียดเพียงหน้าแรกหน้าเดียวเท่านั้น

 


 

2.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง สามารถแจ้งได้ด้วยตัวเอง, มอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองถึง นายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่งไปยังที่ว่าการอำเภอตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นสามารถตรวจสอบสิทธิว่าชื่อของตนเองอยู่ในเขตใดได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc

 

หากไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิ์ต่างๆ รวม 6 ประการ ประกอบด้วย

 

1.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

2.สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน

 

3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

 

5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

 

6.ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น 

 

ทั้งนี้ การจำกัดสิทธิดังกล่าวข้างต้นกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แม้มีการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ไม่ทำให้สิทธิต่างๆกลับมา 

 

กกต.เปิดให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ได้แล้ว

กกต.เปิดให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ได้แล้ว