svasdssvasds

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง“สมพงษ์ อมรวิวัฒน์”เป็นผู้นําฝ่ายค้านฯ 

09 ธ.ค. 2563 เวลา 14:20 น. 560

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร


วันนี้(9 ธ.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า


ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น เนื่องด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเหตุให้พ้นจากตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ต่อมา พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็น พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุด ได้เลือกตั้งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคอีกวาระหนึ่ง


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นําฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


ชวน หลีกภัย 


ประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                                                     โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง“สมพงษ์ อมรวิวัฒน์”เป็นผู้นําฝ่ายค้านฯ