ราชกิจจาฯประกาศให้นายทหาร 117 นาย พ้นการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

29 ส.ค. 2563 เวลา 17:05 น. 8.0k

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช 2480


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 117 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษจำนวน 68 นาย

 

 

ราชกิจจาฯประกาศให้นายทหาร 117 นาย พ้นการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ