แต่งตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

20 ส.ค. 2563 เวลา 10:41 น. 5.2k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่องแต่งตั้ง กรรมาธิการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้ (20 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

เนื่องจาก พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะลาออกจากตำแหน่งกรรมาธิการ ดังนั้นในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 29มิถุนายน 2563 ที่ประชุมจึงได้มีมติตั้ง พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

จึงประกาศให์ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา
 

แต่งตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์