ราชกิจจาประกาศ ผ่อนปรนเลือกตั้งซ่อมลำปาง ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

29 พ.ค. 2563 เวลา 16:04 น. 908

ราชกิจจาประกาศ ข้อผ่อนปรนเลือกตั้งซ่อมลำปาง ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องมีมาตรการคุมโรค-ยกเว้นบุคคลที่เดินทางช่วงเคอร์ฟิวได้


วันที่ 29 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่8 ) ซึ่งเกี่ยวกับมาตรการจัดการเลือกตั้งซ่อมลำปางเขต 4 ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

โดยเนื้อหาสำคัญระบุว่า จะมีการเลือกตั้งส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดให้ สำนักงานกกต. ใช้อำคารสถานที่ในจังหวัดลำปางซึ่งมีข้อกำหนดห้ามการใช้อาคารสถานที่ เช่น โรงเรียนและสถาบันกำรศึกษา ศูนย์ประชุม เพื่อการรับสมัครเลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งและสถานที่นับคะแนน หรือเพื่อการดำเนินกิจกรรมอื่นใดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งได้ จนเสร็จสิ้น

อนุญาตให้การจัดการเลือกตั้งโดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามการมั่วสุมประชุมกัน แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค เช่น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดสถานที่ และล้างมือด้วย สบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ส่วนคนที่ต้องต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนประกอบกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเลือกตั้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

และข้อกำหนดยกเว้นให้กลุ่มคนที่เดินทำงไปกลับในระหว่างเวลาที่ประกาศเคอร์ฟิวได้ ได้แก่ (1) เจ้าพนักงานผู้ดำ เนินการเลือกตั้ง (2) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง (3) ผู้แทนพรรคการเมืองซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนที่พรรคการเมืองได้ยื่นหนังสือแต่งตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เขตเลือกตั้งแล้ว

พร้อมกับมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับกกต.และอาจมีคำสั่งภายในหน้าที่และอำนาจตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่8 )

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่8 )

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

แท็กที่เกี่ยวข้อง