ครม.เห็นชอบจัดสวัสดิการให้ “แม่วัยใส”

26 พ.ย. 2562 เวลา 9:05 น. 1.3k

ครม.เห็นชอบให้รัฐจัดสวัสดิการ แก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ดร.รัชดา ธนาดิเรก

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... เพื่อให้ไปเป็นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ที่กำหนดให้รัฐต้องจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

   

     สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดสวัสดิการสังคมและให้บริการด้านต่างๆ แก่แม่วัยรุ่น ดังนี้


      1.กำหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการฝึกอาชีพหรือจัดหาที่ฝึกอาชีพให้แก่แม่วัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัด

      2.กำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาผู้ประสงค์ที่จะรับเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นเป็นการชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ครอบครัวทดแทนในกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้

      3.กำหนดให้มีการบริการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่วัยรุ่นและครอบครัว จัดหาที่พักที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แม่วัยรุ่นได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

      รวมทั้งร่างกฎกระทรวงฯได้กำหนดการทำงานเชิงรุกโดยส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ รวมถึงบริการและสวัสดิการทางสังคมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และเฝ้าระวัง
ทั้งนี้ กำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง