ประชาชนผิดหวังโผครม.บิ๊กตู่ มีแต่แก่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์

16 มิ.ย. 2562 เวลา 5:50 น. 1.9k

สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562  จำนวนทั้งสิ้น 1,226 คนกรณี “ประชาชน กับ ความหวังต่อรัฐบาลใหม่”  หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2  การจัดตั้งรัฐบาล  จึงเป็นที่จับตามองของสังคม และต่างก็มีความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ ในการบริหารบ้านเมืองและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์ทางการเมือง

 

ทั้งนี้ ต่อหัวข้อ ประชาชนคิดอย่างไร?  กับ การแบ่งกระทรวงให้กับพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล  เสียงส่วนใหญ่เห็นว่า มีแต่การแก่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ขัดแย้ง วุ่นวาย 61.45% รองลงมา ควรเลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้จริง 20.77% การจัดตั้งรัฐบาลย่อมมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกฯ            12.46% ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่เห็นแก่พวกพ้อง11.69% และอยากได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เข้มแข็ง บริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9.08%

 

ส่วน“จุดเด่น” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “พึงพอใจ”  เสียงส่วนใหญ่ชี้ไปในทิศทางว่า เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 42.86% และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรี สานต่องานเก่า ทำงานได้ต่อเนื่อง 40.00% ได้หลายพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาล มีนักการเมืองที่มีฝีมือมาช่วยทำงาน 23.85%

 

ขณะที่“จุดอ่อน” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “ยังไม่พอใจ” ผลสำรวจเห็นว่าที่มาไม่สง่างาม ไม่เป็นที่ยอมรับ สืบทอดอำนาจ 56.08% มีการจัดสรรตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ แบ่งโควต้ากัน เห็นแก่พวกพ้อง 36.17%  ไม่มีเสถียรภาพ เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ 20.24%

ประชาชนผิดหวังโผครม.บิ๊กตู่ มีแต่แก่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์

สำหรับ“5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการมากที่สุด ผลสำรวจส่วนใหญ่ต้องการให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  64.52% ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปากท้อง เงินเดือน รายได้ 152.78% ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ตรวจสอบการทำงานได้ 48.81% แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียง เป็นประชาธิปไตย 18.67% และพัฒนาการคมนาคม ระบบขนส่ง การจราจร 16.90%

 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องใดบ้างที่ประชาชนคิดว่าจะ “สมหวัง” กับ รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ ผลสำรวจ  สะท้อนว่าได้นายกรัฐมนตรี มีรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง 41.78% ทำงานได้ต่อเนื่อง สานต่องานจากรัฐบาลชุดเดิมได้ 35.50% และบ้านเมืองอยู่ในความสงบ เรียบร้อย 28.40%

 

ส่วนเรื่องที่คิดว่าจะ “ผิดหวัง” นั้น ได้นักการเมืองหน้าเดิม ๆ รูปแบบการทำงานเหมือนเดิม ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง 50.37% แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก 35.16% และไม่สามารถทำตามที่หาเสียงไว้ ทำงานล่าช้า 25.81%

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สำหรับประชาชนอยากฝากบอกอะไร? กับ รัฐบาลใหม่ นั้น สิ่งที่อยากฝากบอก “นายกรัฐมนตรี” ส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนาบ้านเมือง ทำเพื่อส่วนรวม ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  54.06% เป็นผู้นำที่ดี ควบคุมอารมณ์ ฟังเสียงประชาชน 40.52% และทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ทำตามนโยบายที่หาเสียง 27.61%

 

ส่วนสิ่งที่อยากฝากบอก “คณะรัฐมนตรี” ต้องการให้ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง 56.31% ไม่ม่ทุจริตคอรัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้ 42.80% และไม่ถูกครอบงำ ทำงานเป็นอิสระ ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง     31.59%