svasdssvasds

พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แก่ทหาร-พลเรือน31ราย

07 มิ.ย. 2562 เวลา 13:17 น. 2.0k

พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แก่ทหาร-พลเรือน31 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 18 คน ดังนี้

            1. พันตรี ธนพันธ์ ธุระพันธ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          2. นาวาอากาศตรี ธีรพล อุบลเจริญ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

            3. พันตรี กลยุทธ ทองถนอม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

            4. พันตรี โชติสรรค์ ลิมปนวิสุทธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          5. พันตารวจโท ปัญญา สุดาทิพย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          6. พันตรี ธีรดุลย์ เดือนหงาย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          7. พันตรี ธีรเจษฎ์ มลายอริศูนย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          8. นาวาเอก สำรวย บุญแจ้ง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          9. พันเอก สิทธิศักดิ์ ธิวันนา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          10. ร้อยเอก ขุนทรัพย์ เอี่ยมสี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          11. ร้อยโท พีระ มงคลชัยฤกษ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          12. พันตรี เกรียงไกร ดาดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          13. พันตรี ณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          14. พันเอก เพทาย ซังเอียด เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          15. พันเอก สุทธินันท์ จูบาง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          16. พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          17. นายสาทิตย์ ทองพายัพ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          18. พันตรี กวิน ปราสาทหินพิมาย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ขณะที่ฉบับที่ 2 เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 31 คน ดังนี้

          1. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          2. พลตารวจโท สกลเขต จันทรา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          3. พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          4. พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          5. พลอากาศตรี ชาตรี พลสยม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          6. พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          7. พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          8. พลตรี ธราธร บัวทรัพย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          9. พลตรี ปรีชา น้าฟ้า เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          10. พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          11. พลตรี มานพ ลอยเมฆ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          12. พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          13. พันเอก ธาดา ยุติพันธ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          14. พันเอก กิ่งเพ็ชร แก้วสาอางค์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          15. นาวาเอก กิตติ โลหารชุน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          16. นาวาเอก ปุณณวัชร สอ้านวงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          17. พันโท พิสิฐ สว่างธรรมขจร เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          18. พันโท เอกชัย คู่กระสัง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          19. พันโทหญิง อังสณา ชมมณี เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          20. พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          21 . พันตรี วันนิวัติ คาวิลัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          22. พันตรี ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          23. นาวาตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          24. ร้อยเอก อภิชิต มุกข์โตเกียว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          25. นายเสน่ห์ ทะนันชัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          26. นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          27. นายอรรถพงศ์ เกิดเกียรติพงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          28. นายวีรชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          29 . นายถนอม กรมวังก้อน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          30. นายพศวัต เพ็ชรก้อน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

          31. นายสุนทร วิไล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

 ประกาศณ วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด