svasdssvasds

จัดใหญ่ “มหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ” เล็งเปิดตัวเพลง “อนาคตเรา”

30 ธ.ค. 2561 เวลา 9:00 น. 590
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการจัดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ “Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา” ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ( สศช.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)  โดยเบื้องต้น ได้กําหนดให้มีการจัดงานมหกรรมดังกล่าวที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ตอบรับเป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษในงาน มหกรรมฯ แล้ว ในวันที่ 30 มกราคม

 

ซึ่งภายในงานจะมีการถ่ายทอดเนื้อหาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านเทคนิคการใช้แสง สี เสียง ที่ทันสมัยในห้องนิทรรศการที่เชื่อมต่อกันในรูปแบบอุโมงค์ รวมทั้งหมด 6 ห้อง ได้แก่ ห้องแสดงประโยชน์ ของยุทธศาสตร์ชาติจําแนกตามช่วงวัย 5 ห้อง ได้แก่ ห้องช่วงวัยตั้งครรภ์และปฐมวัย ห้องช่วงวัยเรียน ห้องวัยรุ่น ห้องวัยทํางาน และห้องช่วงวัยผู้สูงอายุ ห้องแสดงสรุปประโยชน์ภาพรวม จํานวน 1 ห้อง ห้องแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ จํานวน 1 ห้อง และห้องเสวนา จํานวน 1 ห้อง รวมทั้งจะมีการจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

[caption id="attachment_368119" align="aligncenter" width="335"]  เพิ่มเพื่อน [/caption]

“นอกจากเตรียมเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดทํา นิทรรศการในรูปแบบต่าง ๆ ผลิตเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผ่นผันอินโฟกราฟิกฉบับประชาชน แผนภูมิความคิดสรุปสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ ชาติทั้ง 5 ด้าน ยุทธศาสตร์ชาติฉบับย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดทํามิวสิกวิดีโอเพลง  “อนาคตเรา” ให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเพลงนี้นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้เผยแพร่ด้วย”

595959859