svasdssvasds

สนช. ทิ้งทวน! ปั๊มกฎหมาย 26 ฉบับ ส่งท้ายปี 2561

24 ธ.ค. 2561 เวลา 7:43 น. 755
ประธาน สนช. นัดประชุม สนช. 4 วันรวด ส่งท้ายปี 2561 จัดระเบียบวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ถึง 26 ฉบับ ก่อนครบกำหนดปิดรับพิจารณาร่างกฎหมายใหม่ รับโรดแม็ปเลือกตั้ง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฎิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีหนังสือแจ้งการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์นี้ (24-28 ธ.ค. 61) ว่า ประธาน สนช. มีคำสั่งให้นัดประชุม สนช. เป็นพิเศษ 4 นัด ใน 4 วัน คือ การประชุม สนช. ครั้งที่ 88/2561 วันอังคารที่ 25 ธ.ค., ครั้งที่ 89/2561 วันพุธที่ 26 ธ.ค. 2561, ครั้งที่ 90/2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค. 2561 และครั้งที่ 91/2561 วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของแต่ละวัน จากปกติจะนัดประชุมทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์

ทั้งนี้ ได้แนบระเบียบวาระการประชุม สนช. แต่ละครั้ง โดยในวาระเรื่องด่วนได้บรรจุร่างพระราชบัญญัติฉบับต่าง ๆ ให้ สนช. พิจารณาจำนวนมากถึง 26 ฉบับ ประกอบด้วย


การเลือกตั้ง (รัฐสภา)

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในวาระเรื่องด่วน วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 2561 จำนวน 11 ฉบับ มีร่าง พ.ร.บ. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กม.) วิสามัญเสร็จแล้ว เสนอ สนช. พิจารณาในวาระ 2 และ 3 จำนวน 3 ฉบับ คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...., 2.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 3.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อให้ สนช. พิจารณารับหลักการในวาระอีก 7 ฉบับ คือ 4.ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ...., 5.ร่าง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ...., 6.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...., 7.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 8.ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ...., 9.ร่าง พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ...., 10.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... และอีก 1 ฉบับ เป็นร่าง พ.ร.บ. ที่นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ (สนช.) กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และส่งกลับมาเพื่อให้ สนช. พิจารณารับหลักการในวาระแรก คือ 11.ร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ....

วันพุธที่ 26 ธ.ค. 2561 เป็นร่าง พ.ร.บ. ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อให้ สนช. พิจารณารับหลักการในวาระแรก ทั้งสิ้นรวม 12 ฉบับ คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ...., 2.ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ...., 3.ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 4.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ...., 5.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ...., 6.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ...., 7.ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 8.ร่าง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 9.ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ...., 10.ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ...., 11.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และ 12.ร่าง พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค. 2561 มีฉบับเดียว คือ ร่าง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ สนช. พิจารณาเห็นชอบในหลักการวาระแรก และวันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 2561 วันทำการวันสุดท้ายของปีนั้น สนช. มีวาระเรื่องด่วนเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. อีก 2 ฉบับ คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ที่ ครม. เสนอ และ 2.ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เพื่อให้ สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ 2 และ 3 ให้เป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากมีคำสั่ง คสช. ปลดล็อคการเมือง ในโรดแม็ปเลือกตั้ง 24 ก.พ. 2562 ระบุ ร่างกฎหมายต้องเสนอให้ สนช. พิจารณาภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 เพราะมีขั้นตอนทางนิติบัญญัติที่ต้องใช้เวลาและ สนช. จะหยุดการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งหมด ในวันที่ 15 ก.พ.

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว