น้อมรำลึก “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” ครบรอบ 155 ปี

28 เมษายน 2561
วันนี้ (28 เมษายน 2561) ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 155 ปี พร้อมอดีตผู้บริหารของกรมฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรกรมฯ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ และประกอบพิธีทางศาสนา

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นเสนาบดีพระองค์แรกของกระทรวงโยธาธิการ ซึ่งในปัจจุบัน คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระองค์ทรงวางรากฐานระบบงานโยธา วางระเบียบระบบราชการภายในกรมฯ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานโยธา และการก่อสร้างทั้งหมดของประเทศ ทำให้ต้องทรงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งงานช่างแผนเก่า และแผนใหม่ เป็นเหตุให้ทรงได้รับการเรียกจากเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ ว่า “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”
S__3408160 นอกจากนี้กระทรวงโยธาธิการ โดยสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ยังมีผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ที่แสดงพระอัจฉริยภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานศิลปะ ให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างดี ด้วยพระปรีชาสามารถเชิงช่างอันเลิศ อาทิ ได้ทรงออกแบบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ให้มีความงดงามสมพระเกียรติ

ซึ่งต่อมาได้เป็นต้นแบบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ยังทรงเป็นแบบที่สำคัญในการรักษาและพัฒนาการช่างไทยให้คงอยู่เป็นตัวอย่างให้แก่ช่างรุ่นใหม่ในการรักษามรดกทางศิลปกรรมของชาติ พัฒนาให้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะของงานช่างแบบไทย สามารถผสมผสานกับเทคนิควิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกได้อย่างกลมกลืนและมีเอกภาพ ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ยังทรงสร้างมรดกทางด้านความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยไว้ให้อนุชนรุ่นหลังอีกด้วย
S__3408161 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรกรมฯ ทุกคน ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดีงามเพื่อสังคมส่วนรวม โดยได้จัดงานวันคล้ายวันประสูติสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ครบรอบ 155 ปี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการขอตั้งจิตมั่นดำเนินตามรอยพระบาทในหลักด้านช่าง และศิลปะวิทยาการตามแบบอย่าง “สมเด็จครู” ที่ได้ทรงริเริ่มไว้ และขอสืบสานพระปณิธานเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเมืองให้มีความงดงาม และเจริญรุ่งเรืองสืบไป
S__3408162