svasdssvasds

'สัญญาประชาคม' ปลุกไทยต้านโกง

20 ส.ค. 2560 เวลา 10:14 น. 1.1k
“สัญญาประชาคม” ปลุกคนไทยตื่นตัว ร่วมต่อต้านคนโกงและปกป้องประเทศจากการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ กล่าวว่า จากการรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศในเวทีสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่ผ่านมานั้น เห็นว่า ความเสื่อมโทรมของสังคมไทย จากปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ถูกปล่อยปละละเลยมานาน จนซึมลึกเสมือนเป็นค่านิยมที่เป็นปกติของสังคม ได้สร้างความเสียหาย กระทบต่อบุคคลและสังคมโดยรวมอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความอยุติธรรมขึ้นในสังคม ต่างเห็นตรงกันว่า ถึงเวลาต้องสร้างความตระหนักตื่นตัวต่อปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ร่วมกันเร่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและวางแนวทางการป้องกันอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ขยายตัวออกไปสร้างความบั่นทอนกับสังคมในวงกว้างจึงร่วมกันกำหนดข้อยึดมั่นซึ่งปรากฏอยู่ใน “สัญญาประชาคม” ข้อหนึ่งว่า “ ทุกคนจำเป็นต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับ เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งปราศจากคอรัปชั่น”

2569_001

โดยมีแนวปฏิบัติ ถึงความร่วมมือในการขจัดการทุจริต ฉ้อฉลและอำนาจนอกระบบอย่างเด็ดขาด ที่ต้องร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส อิสระและเป็นกลางโดยปราศจากการแทรกแซง มีบทลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นธรรมให้กับประชาชน ขณะที่ทุกภาคส่วนของสังคม ต้องไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ ร่วมกันปลูกฝังและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม พร้อมทั้งนำหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารจัดการที่ดีมาใช้อย่างจริงจัง ขณะเดียวกันภาคประชาชน ต้องรวมตัวกัน รณรงค์ ติดตาม ตรวจสอบและต่อต้านการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพวกพ้อง รวมทั้งข้าราชการที่ประพฤติมิชอบ โดยร่วมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในที่สุด

ทั้งนี้ จากผลสำรวจทัศนคติประชาชนครั้งล่าสุด พบว่า ความตื่นตัวและความเข้าใจปัญหาคอร์รัปชั่นของประชาชนมีมากและชัดเจนขึ้น โดยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดกับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น ขณะที่ผลสำรวจโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( TI ) สะท้อนให้เห็นความสอดคล้องกันว่า คนไทยรับรู้และเข้าใจถึงการโกงกินที่กำลังเป็นปัญหาวิกฤติของประเทศ จึงต้องการจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาคอรัปชั่นมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ได้ติดตามและแสดงการสนับสนุนหรือเห็นด้วย กับการดำเนินการและมาตรการของรัฐบาล เพื่อเอาชนะปัญหานี้ไปให้ได้

ดังนั้น ขอให้เชื่อมั่นร่วมกันว่า ความร่วมมือกันแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง จะเป็นทางออกจากความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำทางสังคมร่วมกันในที่สุด และหากพบการประพฤติมิชอบขอให้ร่วมกันให้ข้อมูล เบาะแสทันที กับสายด่วน 1299 หรือ ตู้ ปณ.444