svasdssvasds

ครม.ไฟเขียวปรับโครงสร้างBOI รับศูนย์เศรษฐกิจลงทุนภาค 7

15 ส.ค. 2560 เวลา 11:50 น. 187
ครม.เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างบีโอไอ รองรับการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7

15 ส.ค. 2560 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถจัดตั้ง “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7” ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) สำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นมารับผิดชอบภารกิจการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและดูแลการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

kob

ทั้งนี้ สกท. ขอจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 7 ขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับผิดชอบดูแลการลงทุนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ชักจูงและสร้างเครือข่ายนักลงทุนในพื้นที่ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะใน 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย และอีก 10 กิจการเป้าหมาย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด