svasdssvasds

จับตา 11 ส.ค. ศาลปกครอง นัดฟังคำพิพากษา 2 คดีดัง

10 ส.ค. 2560 เวลา 14:07 น. 187
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 5 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) นัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่น่าสนใจ จำนวน 2 คดี ดังนี้

1. คดีหมายเลขดำที่ 1030/2560 คดีพิพาทระหว่าง บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) (ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศเรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐที่ไม่ให้ผ่านการประกวดราคา)

โดยคดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้เสนอซื้อและยกเลิกการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่แจ้งตามหนังสือกรมการค้าต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พณ 0305/2526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

2. คดีหมายเลขดำที่ 1031/2560 คดีพิพาทระหว่าง บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) (ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งการพิจารณาจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์)

สำหรับคดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งให้กรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4) ระงับกระบวนการประกวดราคา การเข้าทำสัญญาใด ๆ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 กับบุคคลหรือนิติบุคคลรายอื่น รวมทั้งการดำเนินการตามสัญญา ในการประกวดราคาจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ตามประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 2/2560 ไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด