svasdssvasds

สนช.เท211เสียงรับหลักการร่างพ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ

03 ส.ค. 2560 เวลา 11:57 น. 162
สนช.ผ่านวาระ1 รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน 211 เสียง รมช.คลังชี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุน ลดภาระต้นทุนการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล

วันนี้(3 ส.ค.2560) เว็บไซต์ http://www.radioparliament.net เผยแพร่การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมสนช. มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณาด้วยคะแนน เห็นด้วย 211 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างดังกล่าว 17 คน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.)  3 คน และ สมาชิก สนช. 14 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วย(รมช.)ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวต่อที่ประชุมว่า เหตุผลที่ต้องตรา พ.ร.บ.เนื่องจากต้องการกำหนดขอบเขตของนิยามคำว่า "หนี้สาธารณะ" ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกัน และหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานหนี้สาธารณะ รวมทั้งแก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  และหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุน เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รมช.ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริหารหนี้สาธารณะมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารนโยบายทางการคลังของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะที่ผ่านมามีข้อจำกัดหลายประการ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรให้แก้ไขกฎหมายดังกล่าวเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และลดภาระต้นทุนการปรับโครงสร้างหนี้ของกระทรวงการคลัง และช่วยพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ