"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ "พระราชทานสมณศักดิ์" ตั้งพระครูสัญญาบัตร 1,309รูป

05 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 "ราชกิจจานุเบกษา" ได้เผยแพร่ "พระบรมราชโองการ" ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป

วันนี้ (5 ธันวาคม 2566) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป ความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป ดังนี้

๑. พระครูปลัดรัตนวัฒน์ กัมพล ๓ ประโยค วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุตรัตนวิมล

๒. พระครูธรรมบาล พิจิตร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร เป็น พระครูพิศิษฐ์ธรรมพิสุทธิ์

๓. พระมหาสิษฐ์ฐิวัศ ๖ ประโยค วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีวชิรวงศ์

๔. พระมหาจอม ๕ ประโยค วัดใหม่อมตรส กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิริอมราภิรักษ์

๕. พระครูวินัยธร บุญทิพย์ ๓ ประโยค วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุตญาโณทยคุณ

๖. พระครูวินัยธร ธวัช วัดชัยมงคล กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุธรรมชัยธัช

๗. พระครูปลัด เฉลิมพล  วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุเมธวีรานุวัตร

๘. พระครูปลัดวิริยวัฒน์ คนอง ๕ ประโยค วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิริวิริยวิสุทธิ์

๙. พระครูวินัยธร บุญศรี  ประโยค วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูปริยัติญาณวัตร

๑๐. พระครูปลัดอุดมวัฒน์ วุฒิพงษ์ ๖ ประโยค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีกิตติวโรดม

๑๑. พระมหาชัยรัตน์ ๔ ประโยค วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิมลปริยัติโสภณ

๑๒. พระครูมงคลวิลาส เดชาธร วัดสุคันธาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุคันธสีลวิลาส

๑๓. พระครูสังฆรักษ์ ปัญญา วัดทัศนารุณสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูมงคลทัศนาธร

๑๔. พระมหาณัฐวงศ์ ๔ ประโยค วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระครูภาวนาญาณวงศ์ วิ.

๑๕. พระอธิการเลี่ยม วัดลุ่มเจริญศรัทธา กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูมงคลวิสุทธิวรคุณ วิ.

๑๖. พระครูสมุห์ สุกะพงค์ วัดบรมสถล กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูกิตติพงษ์พิพัฒน์

๑๗. พระอธิการปรีชา วัดไทร กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูนิโครธปัญญาคุณ

๑๘. พระสมบัติ  ปิยยุตโต วัดมหาบุศย์ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอมรกิจจานุการ

๑๙. พระครูวินัยธร พิเชษฐ์ ๓ ประโยค วัดเทพลีลา พระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็น พระครูปริยัติวชิรสุนทร

๒๐. พระปลัด นิคม วัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูนิพัทธญาณประสิทธิ์

๒๑. พระมหาเมพงษ์ ๖ ประโยค วัดไตรรัตนาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีวชิรปัญญารัตน์

๒๒. พระมหาสมพงษ์  ประโยค วัดสายสัมพันธ์เอมสาร กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสัมพันธ์ปริยัติโฆสิต

๒๓. พระมหาบุญชอบ ๕ ประโยค วัดอยู่ดีบำรุงธรรม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิริวัชรธรรม

๒๔. พระครูสมุห์ สมปอง วัดสุทธิสะอาด กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิสุทธิวัชราภรณ์

๒๕. พระครูสมุห์ วัยวุฒิ วัดคู้บอน กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูนิเทศวุฒิกร

๒๖. พระอธิการพิเชษฐ วัดลำพะอง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูพิศิษฐ์สุตาคม

๒๗. พระครูปลัด ศุภชัย วัดสังฆราชา กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูภาวนาสุธรรมญาณ วิ.

๒๘. พระมหาสมชาย ๖ ประโยค วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีวชิรประคุณ

๒๙. พระมหาบุญเหลือ ๔ ประโยค วัดหิรัญรูจี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระครูปริยัติหิรัญโชติ

๓๐. พระมหาสมัย ๓  ประโยค  วัดบางไส้ไก่  กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูจินดาสุตานุวัตร

"พระบรมราชโองการ" ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป

"พระบรมราชโองการ" ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป

"พระบรมราชโองการ" ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้จาก ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป